RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów oraz uczniów pełnoletnich uczęszczających do I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego i I Prywatnego Gimnazjum w Płocku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów, uczniów pełnoletnich oraz rodziców/prawnych opiekunów jest I Prywatne Liceum Plastyczne im. Władysława Drapiewskiego i I Prywatne Gimnazjum z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 26, adres e-mail: rodo@plastyk-plock.pl, tel. +48 24 364 07 20.
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych; kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej, adres mailowy: rodo@plastyk-plock.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  1. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991, poz. 425), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017, poz. 59) oraz innych ustaw i aktów wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. promowania osiągnięć szkoły oraz jej uczniów, uczestniczenia w życiu szkoły, informowania o wydarzeniach i wspólnym świętowaniu osiągnięć, organizacji zajęć pozaszkolnych, przedstawień, wystaw, plenerów, wycieczek edukacyjnych krajowych i zagranicznych, konkursów, olimpiad, zawodów, ich dokumentowania oraz utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, a także innych czynnościach przetwarzania związanych z działaniami szkoły, nie ujętych w ust 3 lit. a powyżej – na podstawie wyrażonej zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz w celu ochrony mienia  zgodnie
   z art.108 a ustawy Prawo oświatowe.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także uprawnione podmioty takie jak: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, organ prowadzący – Logos sp. z o. o. w Płocku, Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, inne podmioty na wniosek np. Sąd, Policja.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  1. pkt 3 a) będą przechowywane przez okres, w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym przez okres uczęszczania do szkoły, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. pkt 3 b) będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie w tym celu.
 7. Przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy
  o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie  danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a i c,   jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
 11. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest niezbędne i służy do realizacji wskazanych.
 12. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Do Pobrania: Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów uczęszczających do I Prywatnego Liceum Plastycznego im. Władysława Drapiewskiego i I Prywatnego Gimnazjum