Historia Gimnazjum

Zarys idei i historia
I Prywatnego Gimnazjum
w Płocku

I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku

I Prywatne Gimnazjum zostało utworzone w 2000 roku przez Małgorzatę i Marka Mroczkowskich w ramach działalności oświatowej LOGOS Spółki z o. o. Istnieje obok działającego od 1990 roku I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej i powołanego w 1993 roku I Prywatnego Liceum Plastycznego. Wszystkie trzy szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych. Wyżej wymienione szkoły były pierwszymi, niepublicznymi placówkami oświatowymi, które powstały w Płocku.

I Prywatne Gimnazjum w Płocku powstało na prośbę rodziców, chcących zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju intelektualnego swoich dzieci, ich wiedzy, umiejętności oraz właściwego wychowania. Zwrócili się zatem do znanych ze sprawdzonej już rzetelności właścicieli LOGOS Sp. z o.o., by podjęli taką inicjatywę oświatową. Wielu rodziców zdawało sobie w pełni sprawę z tego, iż gimnazja publiczne dopiero się tworzą, są ponad miarę przepełnione, a dzieci, które tam będą uczęszczały, są w bardzo trudnym okresie dojrzewania. Pragnęli, aby ich dzieci były dobrze kształcone i starannie wychowywane, w doskonałych warunkach lokalowych i w niewielkich zespołach klasowych.

Atutem dodatkowym, niedostępnym żadnym gimnazjom w Płocku, co też dostrzegli rodzice, stało się usytuowanie I Prywatnego Gimnazjum przy zespole szkół licealnych, a nie podstawowych. Umożliwiło to wykorzystanie dodatkowego czynnika wychowawczego, jakim była obecność starszej młodzieży licealnej, w tym również uczniów szkoły artystycznej.

Unikatowość przedsięwzięcia polegała na wykształceniu modelu wychowania opartego o powszechną akceptację wartości cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej, przywróconej w Polsce po 1989 roku. Zakłada on między innymi kluczową rolę rodziców, mających prawo decydowania o całym procesie wychowania dziecka, również w tym jego nurcie, który dokonuje się w szkole. Rola szkoły jednak jest niezastąpiona w zakresie wprowadzania ucznia w kontakty społeczne oraz rozwijania jego wiedzy i umiejętności. Respektowana jest podmiotowość uczniów, których prawa ściśle łączą się z obowiązkami i zasadą ponoszenia pełnej odpowiedzialności za dokonywane wybory.

Oczekiwania te zostały spełnione przez I Prywatne Gimnazjum, które rozpoczęło swoją działalność 1 września 2000 roku. Zgodnie z ustawą, po spełnieniu wszystkich skomplikowanych wymogów formalno prawnych, szkoła od momentu rozpoczęcia działalności uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

U podstaw nowej szkoły legło przeświadczenie o konieczności zorganizowania jak najlepszych warunków do nauki we współpracy z wybraną kadrą pedagogiczną. Przy tworzeniu zespołu dydaktyczno-wychowawczego brano pod uwagę kwalifikacje zawodowe współpracowników, ich doświadczenie pedagogiczne, wiedzę, umiejętności, cechy charakterologiczne, przede wszystkim zaś jednoznaczne zorientowanie na osiągnięcie najważniejszego rezultatu, jakim jest kompleksowe przygotowanie młodzieży do osiągnięcia sukcesu, czyli uzyskania bardzo dobrego wyniku na egzaminie gimnazjalnym i otworzenia możliwości kontynuowania nauki w każdej wybranej szkole ponadgimnazjalnej. Prócz wiedzy i umiejętności, ważną grupę kształtowanych umiejętności stanowią te najważniejsze dla młodego człowieka, tj. odróżnianie dobra od zła, prawdy od fałszu, poszanowanie ojczyzny, narodu, rodziny, pracy i nauki.

W 2000 roku I Prywatne Gimnazjum miało swoją pierwszą siedzibę na Placu Dąbrowskiego 2. Dość skromne warunki skłoniły właścicieli do poszukiwania nowych możliwości lokalowych. Dzięki pomocy Urzędu Miasta Płocka w 2004 roku wszystkie trzy szkoły zmieniły swoją siedzibę i obecnie znajdują się w centrum Płocka przy ulicy Sienkiewicza 26. Wyremontowana przez właścicieli trzykondygnacyjny budynek okazał się doskonałym miejscem na prowadzenie działalności oświatowej. Przestronne, jasne i dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe stały się wymarzonym miejscem zdobywania wiedzy.

Dyrektor szkoły podjął czynności prowadzące do uzyskania pracowni komputerowej w ramach programu unijnego „Pracownie komputerowe dla szkół”. Po trzech latach starań I Prywatne Gimnazjum otrzymało decyzję o przyznaniu takiej pracowni w roku szkolnym 2007/2008. Jest to najnowocześniejsza w Płocku pracownia komputerowa i multimedialna z pełnym wyposażeniem na poziomie europejskim. Nauczyciele wielu przedmiotów zrealizowali w Warszawie kursy komputerowe, dzięki którym pracownia będzie mogła być wykorzystana niemal na wszystkich zajęciach.

Od początku istnienia I Prywatnego Gimnazjum dyrektor kładzie ogromny nacisk na kilka niezmiernie ważnych dla uczniów i rodziców aspektów. Do nich należą bardzo dobre warunki do nauki. Zorganizowani w małych, piętnastoosobowych klasach uczniowie w spokoju i systematycznie zdobywają wiedzę. Świetnie wykształcona i doświadczona kadra pedagogiczna skutecznie dba o prawidłowy rozwój uczniów, stwarza rodzinną atmosferę sprzyjającą dobrym relacjom szkolnym. Traktują uczniów podmiotowo oraz indywidualizują proces nauczania. W uzasadnionych przypadkach pedagodzy dostosowują zadania i wymagania do dzieci dyslektycznych i dysgraficznych.

W latach 2000-2007 szkoła podejmowała wiele ciekawych dla uczniów inicjatyw. Każdego roku w pierwszych dniach września organizowany jest biwak integracyjny o okolicach Płocka. Celem jest wzajemne poznanie się oraz bliższy kontakt z nauczycielami w warunkach pozaklasowych (Grabina, Soczewka, Łąck, Cierszewo). Rokrocznie odbywa się wiele uroczystości szkolnych, przygotowywanych pod kierunkiem nauczycieli przez uczniów, m.in. Dzień Edukacji, Rajd Niepodległości, Szkolna Wigilia z jasełkami. W okresie zimowym organizowane są kuligi w lasach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Dzień Wiosny zwyczajowo spędzany jest w skansenie w Sierpcu, w którym w 2002 roku I Gimnazjum Prywatne otrzymało I nagrodę za najpiękniejszą marzannę.

Organizowane są zajęcia pozalekcyjne, połączone ze zwiedzaniem Muzeum Diecezjalnego, Muzeum Mazowieckiego. Uczniowie uczestniczą w otwarciach wystaw znanych artystów w Płockiej Galerii Sztuki, a także wystaw organizowanych przez I Prywatne Liceum Plastyczne. W 2006 roku przygotowano lekcję z wiedzy o społeczeństwie w płockim ratuszu pt. „Ratusz – symbol miasta i samorządności”. Gimnazjaliści odwiedzili Galerię Porczyńskich w Warszawie oraz uczestniczyli w sesji Europejskiego Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej, współorganizowali Piknik Europejski w Płocku. Uczniowie wygrywali konkursy ekologiczne, plastyczne oraz zmagali się w konkursach przedmiotowych. Na przestrzeni tych kilku lat zorganizowano wycieczki edukacyjne m.in. do Torunia (2001), Gdańska (2002), Poznania (2003).

I Prywatne Gimnazjum w Płocku daje wiele możliwości rozwoju intelektualnego i społecznego. Mądrzy i wyrozumiali pedagodzy przyczyniają się do osiągnięcia przez uczniów sukcesu. Każdy z nich znajduje swoje miejsce i obszar do działania. Szkoła jest dla nich drugim domem. Dyrektor I Prywatnego Gimnazjum oraz wychowawcy ściśle współpracują z rodzicami uczniów. Systematycznie otrzymują oni pełną wiedzę na temat postępów w nauce, frekwencji, osiągnięć i możliwości twórczego rozwoju ich dziecka. Współpraca ta przynosi oczekiwane rezultaty edukacyjne i wychowawcze, ułatwiając podjęcie kluczowej decyzji o wyborze właściwej szkoły ponadgimnazjalnej.

Sukcesem szkoły gimnazjalnej okazało się stworzenie klimatu rodzinnego, atmosfery wzajemnej akceptacji, radości tworzenia i bycia razem. Rozwinięto program wychowawczy oparty na szacunku do społeczności lokalnej, narodu, Polski, nie zaniedbując ukazania perspektywy europejskiej. Młodzież każdego roku z żalem, lecz bez obaw opuszcza mury szkoły, mając głębokie przekonanie o ugruntowanej wiedzy oraz świadomość własnej wartości i jasną perspektywę dalszego kształcenia.

Wróć na górę