Historia

Zarys idei, historii i osiągnięć
I Prywatnego Liceum Plastycznego
w Płocku

I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku

I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku założone zostało w roku 1993 przez Małgorzatę i Marka Mroczkowskich w ramach „Logos” Sp. z o. o., prowadzącej również I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marceliny Rościszewskiej (1990) i I Prywatne Gimnazjum (2000). Już w 1995 roku liceum plastyczne uzyskało uprawnienia szkoły publicznej, działającej pod opieką Ministerstwa Kultury i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Umożliwiło to później m.in. powoływanie przez szkołę Państwowej Komisji Egzaminacyjnej i przeprowadzenie w roku 1998 pierwszego egzaminu dyplomowego oraz egzaminu dojrzałości. Przez ostatnie dziesięć lat I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku uzyskało w kraju rangę jednej z ważniejszych placówek kształcenia i wychowania uzdolnionej artystycznie młodzieży.

Zapoczątkowanie w 1989 roku przemian ustrojowych stworzyło możliwość zerwania z socjalistycznym modelem kształcenia i wychowania w szkole polskiej. Ujawniły się przy tym problemy niewydolności systemu oświaty i wychowania, od finansowych poczynając po znacznie poważniejsze w sferze rozbieżnych wartości, utrudniających młodzieży uzyskanie rozeznania etycznego i estetycznego, przy braku współpracy szkoły i domu rodzinnego oraz słabnącym prestiżu nauczyciela – wychowawcy.

W tych okolicznościach konieczne i możliwe stało się utworzenie prywatnej szkoły plastycznej, realizującej model nauczania i wychowania opartego na powszechnie akceptowanych wartościach cywilizacji łacińsko – chrześcijańskiej. Ważną rolę przypisano rodzicom, mającym pełne prawo decydowania o całym procesie wychowania dziecka, także powierzania go szkole, gwarantującej ochronę przed eksperymentami pedagogicznymi, ale też niezastąpionej w procesie wprowadzania ucznia w kontakty społeczne oraz rozwijania jego wiedzy, umiejętności i wrażliwości artystycznej. Respektowana przy tym jest podmiotowość uczniów, których prawa są ściśle powiązane z obowiązkami i odpowiedzialnością za dokonywane czyny.

U podstaw tworzenia nowej szkoły leżało przeświadczenie, że zarządzający nią są jednocześnie uczestnikami wielu kultur: religijnej, narodowej, zawodowej, organizacyjnej. Efektywność oddziaływania na innych ludzi wymagała uzgodnienia prostych i czytelnych wartości, kreowania celów działania i zadań, które emocjonalnie zaangażowałyby i zjednoczyły wszystkich uczestników organizacji szkolnej. Ważna była twórcza adaptacja do zmieniających się warunków reformy oświaty, życzliwa pomoc jednostek administracji centralnej, a także skuteczne przełamywanie reliktów postkomunistycznej mentalności niektórych, byłych już dzisiaj, urzędników samorządowych.

Przyjęcie europejskich standardów narzuciło też nowe umiejętności, wzorce działania, w tym stworzenie sprawnego obiegu informacji wewnątrz szkoły oraz ich wymiany z otoczeniem, przygotowanie systemu wskaźników edukacyjnych, technicznych, społecznych, finansowych, ekonomicznych i rynkowych, pozwalających stale i wszechstronnie monitorować, oceniać i poprawiać efektywność kształcenia.

Polityka kadrowa wyłoniła grupę wybitnych pedagogów i artystów, których gruntowne wykształcenie ogólne i zawodowe oparte jest o sprecyzowane i respektowane zasady ontologii i epistemologii, logiki, psychologii, etyki i estetyki. Ułatwia to uczniom rozumienie otaczającej ich rzeczywistości oraz dynamicznie zachodzących w niej zmian w zakresie gospodarki, polityki i kultury. Tak utworzony zespół dydaktyczno – wychowawczy i artystyczny posiada cenne doświadczenie pedagogiczne, dużą wiedzę i umiejętności, ciągle doskonalone. Wielu jego członków jest nauczycielami dyplomowanymi i ekspertami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Wszyscy są zorientowani na osiąganie podstawowego i najważniejszego rezultatu, jakim jest kompleksowe przygotowanie młodzieży do obrony prac dyplomowych i zdania egzaminów dojrzałości oraz rozpoczęcia pracy zawodowej lub kontynuowania nauki na studiach.

Prócz wiedzy i umiejętności w dziedzinie zarządzania szkołą niepubliczną ważną grupę czynników stanowią kryteria pozwalające odróżnić uczestnikom dobro od zła, prawdę od fałszu, piękno o brzydoty. Normy i wartości określane są przez różnorodne kultury, w których członkowie społeczności lokalnej uczestniczą: kulturę narodową i regionalną, kulturę warstwy społecznej i tradycji rodzinnej, kulturę grupy zawodowej i towarzyskiej. W obliczu obecnego zróżnicowania indywidualnych systemów wartości, kulturowego dryfu czy wręcz anomii szczególną role winny pełnić historycznie akceptowane normy moralne, utrzymujące fundament zasad wspólnych. Konieczne było zatem określenie aksjologicznych podstaw kształcenia i wychowania, z odpowiedzią na pytania zasadnicze: ku czemu chcę poprowadzić młodego człowieka? Do jakiego życia go przygotowuję? Na rozwój których sfer jego osobowości kładę nacisk? Kryje się w nich znacznie głębsze pytanie o cel i sens życia człowieka.

Zadania nauczyciela i szkoły plastycznej są zatem ściśle sprecyzowane: tworzenie warunków do twórczego rozwoju osobowości uczniów i budowanie ich indywidualności artystycznej, kształtowanie wrażliwości na świat i ludzi, systematyczne ukazywanie kultury i tradycji jako podstawy ciągłości sztuki, inspirowanie uczniów do aktywności twórczej oraz rozwijanie sprawności i umiejętności poprzez ukazywanie uniwersalnych metod posługiwania się środkami artystycznymi i technologicznymi, a także podejmowanie działań promujących uczniów aktywnych i szczególnie uzdolnionych oraz przygotowywanie wychowanków do dalszego kształcenia na studiach wyższych.

Do najważniejszych celów edukacyjnych, stworzonych przez Radę Artystyczną szkoły, należy kształtowanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych uczniów, rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości plastycznej poprzez poznawanie najwybitniejszych osiągnięć sztuki, a także pracę własną, ponadto pobudzanie aktywności intelektualnej i kształcenie postaw kreatywnych, wyrabianie umiejętności wnikliwej i wrażliwej obserwacji natury, uczenie umiejętności interpretacji oraz świadomego korzystania ze środków plastycznych, kształtowanie umiejętności manualnych i warsztatowych w zakresie kształconych dziedzin sztuk plastycznych, jak również rozwijanie wrażliwości na wartości estetyczne, etyczne i społeczne oraz przygotowanie wychowanków do statusu świadomego odbiorcy i twórcy dziedzictwa kulturowego.

O sukcesie szkoły świadczą m.in. badania przeprowadzone w 1997 roku na zlecenie Rady i Zarządu Miasta Płocka przez prof. dr hab. Danielę Żuk z Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Politechniki Warszawskiej, która zajęła się relacjami pomiędzy nauczycielami a uczniami płockich szkół („Płockie szkoły w opinii uczniów”, Płock 1997). W kategorii „Nauczyciel jako wzór do naśladowania” oraz ”Płockie szkoły ponadpodstawowe w opinii uczniów klas ostatnich” „Logos” Sp. z o. o. uzyskała pierwsze miejsce. O jakości pracy starannie dobranego zespołu nauczającego i atmosferze szkolnej świadczy też m.in. wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Szkół Średnich „Mój Samorząd” pod hasłem „Nie pytaj, co szkoła robi dla ciebie, ale powiedz, co ty robisz dla niej” zorganizowanym pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa w 1998 roku.

I Prywatne Liceum Sztuk Plastycznych posiada specjalizację „reklama wizualna”, niezbędną na rynku współczesnym, a cieszącą się dużym zainteresowaniem utalentowanej i wrażliwej artystycznie młodzieży. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie realizują pod opieką wybitnych artystów tak interesujące zajęcia jak m.in. rysunek, malarstwo, rzeźba, liternictwo, fotografika. Mają również do dyspozycji jedne z najnowocześniejszych w Polsce pracowni rzeźby, rysunku i malarstwa, a także specjalistyczną bibliotekę, pracownię fotograficzną i komputerową.

Każdego roku uzdolnieni artystycznie uczniowie zaznaczają Płock na mapie kulturalnej Polski. Są finalistami i laureatami licznych regionalnych i ogólnopolskich konkursów plastycznych. W 1997 roku Olga Peczyńska i Katarzyna Nowak zajęły I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Twarze”, Rafał Zawadzki zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Przyroda to my”, Julita Staszewska zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Świat widziany przez lupę”, Kamil Wójcik został finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Krajobraz polski – tradycje, współczesność, przyszłość”.

W roku 1998 Ewa Ablewska wzięła udział w programie telewizyjnym „Ziarno” jako laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 98” oraz zdobyła II nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Świat widziany pod lupą”, Katarzyna Ciecierska zdobyła I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Krajobraz Polski”, Małgorzata Zuchowicz zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Twarze”, Krzysztof Lewandowski uzyskał I nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego „Polskie zamki, pałace, dwory i dworki w otoczeniu parków”.

Rok później Karolina Kapusta i Martyna Jaworska zostały laureatkami Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Krajobraz polski”, Patrycja Pikalska, Magdalena Pesta i Katarzyna Ciecierska zdobyły trzy pierwsze miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Twarze”, Justyna Rydzeńska otrzymała I nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego, Kalina Gniady została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Shankaras”, Kamil Wójcik został nominowany do nagrody VI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Jeżów 99, prace Tomasza Masiukiewicza zakwalifikowano do wystawy IV Biennale Rysunku i Malarstwa Liceów Sztuk Plastycznych.

W roku 2000 Marta Mucha zdobyła I nagrodę, a Karolina Foch wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Circus”, Patrycja Pikalska i Ewa Ablewska otrzymały dwie pierwsze nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Twarze”, Ewa Aftańska zdobyła I miejsce Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Brzechwa dzieciom”, Ewa Ablewska zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ Mnie ta ziemia od innych droższa” oraz I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pokolenia”.

W roku 2000 Marta Mucha zdobyła I nagrodę, a Karolina Foch wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Circus”, Patrycja Pikalska i Ewa Ablewska otrzymały dwie pierwsze nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Twarze”, Ewa Aftańska zdobyła I miejsce Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Brzechwa dzieciom”, Ewa Ablewska zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ Mnie ta ziemia od innych droższa” oraz I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pokolenia”.

Prace młodych artystów zostały też dostrzeżone poza granicami kraju. Wielkim sukcesem zakończył się wyjazd Karoliny Kapusty, Martyny Jaworskiej i Katarzyny Ciecierskiej do Francji w 2001 roku na zaproszenie władz miasta Auxerre. Ich prace wystawione w ramach Salonu Jesiennego Auxerre 2001 zostały już we Francji w rękach koneserów sztuki.

W roku 2003 triumfy święciła Małgorzata Bartosik. Zdobyła I nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Ja, król Maciuś Pierwszy”, I nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Twarze”, I miejsce Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki „Cyrk świata – świat cyrku” (wyróżnienia zdobyły Justyna Kurbiel i Michał Korczak), I miejsce w ogólnopolskim konkursie na plakat edukacyjny o cukrzycy (II miejsce uzyskała Katarzyna Bartosik, której plakat został wydrukowany), wyróżnienie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Przyroda – Twój przyjaciel”. Marta Proniewska zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pies moim przyjacielem”, w którym Małgorzata Bartosik zajęła II miejsce.

Wielkim sukcesem na skalę krajową było zdobycie przez Łukasza Aleksandrowicza Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Ex libris”, który odbył się pod patronatem Ministra Kultury i Prezydenta Radomia w 2003 r. W konkursie tym Małgorzata Bartosik zajęła III miejsce.

W roku bieżącym Katarzyna Cholewińska otrzymała I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ Zimowy pejzaż”, Małgorzata Bartosik zdobyła wyróżnienie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pory roku” i nagrodę Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Twarze”. Klasa pierwsza zajęła zespołowo III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Przyroda – Twój przyjaciel”. Michalina Czurakowska zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moje ulubione motywy”, zaś w rozgrywanym obecnie Ogólnopolskim Konkursie „Europa w szkole” zakwalifikowała się już do etapu wojewódzkiego. Z kolei Loretta Latoszek jest już finalistką etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Księga nad Księgami – Recytujemy Biblię”.

Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie Mariola Kwiatkowska (1999), Katarzyna Ciecierska (2000), Lilianna Skrzyńska (2001 i 2002) uzyskały stypendium Prezesa Rady Ministrów RP. W 1997 roku Adrian Augustynowicz otrzymał nagrodę specjalną Ministra Kultury i Sztuki w ramach Programu Promocji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży „Talenty”. Jeszcze większym sukcesem, bowiem wymagającym, prócz doskonałych wyników w nauce, wykazania się osiągnięciami artystycznymi w Polsce i za granicą, było uzyskanie przez Katarzynę Ciecierską w roku 2001 stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na uwagę zasługuje fakt, iż tak wysokie wyróżnienie po raz pierwszy w historii przyznane zostało uczniowi szkoły niepublicznej. Wśród naszych wychowanków jest też wielu stypendystów „Fundacji Płockiej” dla młodzieży szczególnie uzdolnionej i Płockiego Radia „Puls”.

Uczniowie mają możliwość udziału w wielu ważnych wystawach krajowych. Były to między innymi tak znaczące w rozwoju kulturowym młodego człowieka wystawy czasowe, jak pokazywane w Warszawie: „Pod jedną koroną. Kultura i sztuka w czasach unii polsko-saskiej”, „Od Brueghla do Rubensa. Złoty wiek malarstwa flamandzkiego”, „Caravaggio”, „Rafael i Tycjan”, „Ornamenta Ecclesiae Poloniae”, „Impresjoniści”, „Pablo Picasso” i „Andy Warhol”, w Krakowie: „Marc Chagall. Dzieła z lat 1925-1983”, czy we Wrocławiu: „Salvador Dali”.

W każdym roku szkolnym organizowane są wyjazdy plenerowe m.in. do Łącka, Soczewki, Koszelówki, Cierszewa, Bodzanowa, Torunia. Otwarte wystawy poplenerowe, a także semestralne i dyplomowe stały się już stałym elementem pejzażu kulturowego Płocka. Szczególnie chętnie zwiedzane są przez uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie piszą też artykuły do lokalnej prasy, a młodzi plastycy wykonują oprawę graficzną.

Wychowankowie I Prywatnego Liceum Plastycznego podejmują wraz ze swymi nauczycielami aktywne działania na rzecz miasta. Od samego początku są współorganizatorami Płockiego Pikniku Europejskiego. Prowadzą zajęcia teoretyczne i praktyczne w wielu instytucjach oświatowych, m.in. lekcje artystyczne dla przedszkolaków w Samorządowym Przedszkolu Nr 21 i lekcje tematyczne, m.in. „Pejzaż romantyczny” w LO im. Władysława Jagiełły.

Szkoła od lat współpracuje też z innymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi w Płocku. Uwzględnić tu należy m.in. wystawy najwybitniejszych prac uczniowskich w Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego i Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, dekoracje na VI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, oprawę plastyczną uroczystości nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej Nr 22, pionierskie w Polsce oprawy scenograficzne i choreograficzne premier filmowych w kinie „Przedwiośnie” („Quo vadis”, „Wiedźmin”), a także organizowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Ulica Tumska i Stary Rynek w mojej wyobraźni”, Regionalnego Konkursu Plastycznego „Mój krajobraz” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Moja Europa” i „Płock leży w Europie” w ramach Płockich Pikników Europejskich.

Wraz ze swymi wychowawcami uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w działaniach na rzecz potrzebujących pomocy. Katarzyna Nowak była w roku 1995 laureatką konkursu „Ośmiu wspaniałych”. Wymienić też należy pomalowanie i ozdobienie kompozycjami bajkowymi ścian Oddziału Dziecięcego Szpitala Św. Trójcy w Płocku i Szpitala w Sierpcu. Dla chorych dzieci uczniowie przygotowują jasełka, książeczki do kolorowania. Wraz z Radiem „Puls” organizują akcję „Święty Mikołaj dla każdego dziecka”. Biorą udział w akcji Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej „Szkoła bez barier”.

Warto podkreślić, że do szkół uczęszcza młodzież pochodząca ze wszystkich warstw społecznych, w tym także dzieci ze wsi, nawet w promieniu 40 kilometrów. Dla ubogich a utalentowanych dzieci skutecznie poszukiwani są sponsorzy. Iwona Zdrojewska przez cztery lata uzyskiwała wsparcie Płockiego Radia „Plus”. Uczniowie za wybitne osiągnięcia mogą być zwolnieni z niektórych opłat wpisowego, czesnego lub opłaty wakacyjnej. Innym uczniom finansowany jest zakup materiałów malarskich.

W roku 2003 podjęta została współpraca z ambasadą RP w Mołdawii. W efekcie rekomendacji przez Ministerstwo Kultury I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku ambasador Rzeczpospolitej Polskiej zwrócił się z oficjalną prośbą o przyjęcie do szkoły córki starej polskiej rodziny z Kiszyniowa, a właściciel szkół ufundował stypendium dla utalentowanej artystycznie Olgi Bugaj, której wystawa fotograficzna „Moja Mołdawia” otwarta będzie w czerwcu bieżącego roku w Płocku.

Do I Prywatnego Liceum Plastycznego uczęszczają także uczniowie niepełnosprawni, którzy otrzymują tu życzliwą pomoc i wsparcie w nauce. Mają dzięki temu możliwość indywidualnego rozwoju. Potrafią też osiągać znakomite wyniki w rywalizacji szkolnej. Przykładem może być zajęcie drużyny I Prywatnego Liceum Plastycznego (Iwona Zdrojewska), I Prywatnego LO im. Marceliny Rościszewskiej i LO im. Władysława Jagiełły II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Państwach Unii Europejskiej pod patronatem Premiera RP i Poznańskiej Fundacji „UNI-TERRA” w 2000 roku.

W szkole, która na trwałe wtopiła się w obraz oświaty płockiej, swą siedzibę ma Międzyszkolny Klub Europejski, współpracujący m.in. z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Jego 15 członków w latach 1999-2004 uzyskało tytuły finalistów i laureatów ogólnopolskich olimpiad i konkursów wiedzy o Europie i Unii Europejskiej. Oprócz wyżej wymienionej Iwony Zdrojewskiej należy tu wspomnieć Marcina Nowaka – finalistę II Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej (2001).

W roku ubiegłym zorganizowana została debata „Europa ojczyzn, czy ojczyzna Europa”, w której udział wziął Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojciech Jasiński – Poseł RP, Piotr Drobniak – radca Ministra Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej i Andrzej Nowakowski – radny Miasta Płocka. Debacie towarzyszyła wystawa „Euro. Nowa waluta zjednoczonej Europy”. Uczniowie brali też udział w spotkaniach europejskich m.in. z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim i Prymasem Polski Józefem Glempem.

Szkoła organizuje też ogólnodostępne wystawy historyczne, które są efektem współpracy uczniów i nauczycieli z członkami Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Polskiego Związku Filatelistycznego, Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej, Związku Piłsudczyków, Światowego Związku Żołnierzy AK, Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, Były to m.in.: „O wolność i granice. Polski czyn zbrojny lat 1914-1921” (1997), „Legiony – to… Polski czyn zbrojny lat 1914-1916” (1998), „Legiony w medalu, grafice i literaturze” (1999), „Dwie szkoły, dwie dyrektorki” – z okazji X-lecia I Prywatnego LO im. Marceliny Rościszewskiej (2000), „Henryk Sienkiewicz. W 85. Rocznicę zgonu twórcy Quo vadis” (2001).

W ramach wychowania patriotycznego uczniowie mieli możliwość spotkania się w szkole m.in. z wnukami patronki I Prywatnego LO im. Marceliny Rościszewskiej: Jerzym Rościszewskim – prezydentem Krakowa, prof. dr hab. Lechem Rościszewskim – wykładowcą Politechniki Śląskiej i Janiną Rościszewską – doktorem nauk medycznych i pisarką z Krakowa. Gośćmi byli też dr Tadeusz Chrostowski – porucznik Nowogrodzkiej Brygady Kawalerii generała Władysława Andersa, były wiceprezes Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz pułkownik Michał Gutowski z Kanady – srebrny medalista drużynowego konkursu hippicznego olimpiady w Berlinie w 1936 roku, kawaler orderu Virtuti Militari w kampanii wrześniowej 1939 roku, dowódca 2 Pułku 1 Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka w 1945 roku – obecnie w stopniu generała brygady, odznaczony 6 czerwca 2004 roku przez prezydenta Francji Jacquesa Chiraca orderem Legii Honorowej.

„Logos” sp. z o.o. prowadząca m.in. I Prywatne Liceum Plastyczne, dysponuje poważnym potencjałem intelektualnym i organizacyjnym umożliwiającym systematyczne podejmowanie przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i artystycznych w skali ogólnopolskiej. Najnowszym przykładem jest zorganizowanie „Płockiej uroczystości ku czci Władysława Grabskiego”, która z powodu dotychczasowych problemów lokalowych, a dzięki współpracy z „Jagiellonką” odbyła się dnia 22 kwietnia 2004 roku w auli LO im. Władysława Jagiełły w Płocku, wpisując się tym samym – za zgodą Rektora SGGW – w program krajowych obchodów „Roku Władysława Grabskiego”, uchwalonego przez Sejm RP.

Patronat honorowy objął prof. Leszek Balcerowicz – Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego i Mirosław Milewski – Prezydent Miasta Płocka, natomiast patronat medialny m.in.: TVP 3, Tele Top, Katolickie Radio Płock, Onet.pl, „Rzeczpospolita”, „Tygodnik Płocki”

Uroczystości rocznicowe rozpoczęła sesja naukowa „Władysław Grabski – wybitny polski polityk, ekonomista i historyk”. Referaty wygłosili: mgr Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Europejskiego w Płocku, prof. dr hab. Maciej Władysław Grabski – Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (wnuk Premiera II RP Władysława Grabskiego), prof. dr hab. Tomasz Borecki – Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dr Grzegorz Wójtowicz – doradca Prezesa NBP, dr hab. Kazimierz Korab – adiunkt Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW, ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski – Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.

Sesji towarzyszyła wystawa „Dzieło Władysława Grabskiego”. Część pierwsza „Władysław Grabski jako wybitny uczony I połowy XX wieku” prezentowała 28 publikacji z lat 1904-1937, pochodzących ze zbiorów Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, w tym autograf premiera. Część druga „Złoty polski w bilonie i banknotach II Rzeczpospolitej” zawierała kolekcję mgr inż. Jana Henryka Walusia, członka Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. W uroczystości udział wzięli uczniowie klas maturalnych i członkowie rad pedagogicznych liceów płockich, a także ks. prof. dr hab. Stanisław Wielgus – Biskup Płocki, członkowie władz samorządowych miasta i powiatu oraz rektorzy płockich szkół wyższych, dyrektorzy kluczowych zakładów i banków płockich.

Dziesięciolecie I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku pozwala wyrazić przekonanie, iż rzetelnie zorganizowany został tok edukacji artystycznej, biorący pod uwagę prawidła sztuki pedagogicznej. Zindywidualizowany został proces nauczania, w którym przyjęto dominację metod opartych na twórczym poszukiwaniu i wszechstronnym kształtowaniu umiejętności, przy faktycznej korelacji przekazywanych uczniom wiadomości ogólnokształcących ze zdobywaną przez nich wiedzą i wyrabianymi umiejętnościami plastycznymi. Zespól realizuje postulaty wychowania przez sztukę, rozwijania wrażliwości etycznej i estetycznej oraz kreowania twórczego myślenia, budowania pełnych, wyrazistych osobowości.

Sukcesem okazało się stworzenie w szkole artystycznej klimatu rodzinnego, atmosfery wzajemnej akceptacji, zaufania, radości tworzenia i bycia razem. Rozwinięty został program szacunku dla lokalnej społeczności, narodu i państwa polskiego, w perspektywie europejskiej i euroatlantyckiej. Młodzież często z żalem, ale też bez obaw opuszcza mury szkoły mając ugruntowane przekonania i zasady działania, świadomość własnej wartości i sensu życia.

Wszystkie trzy szkoły prowadzone przez „Logos” sp. z o.o. są ważnym i niezbędnym elementem płockiej oświaty. W piętnastym już roku działalności ta forma stała się bardzo popularna, a wyżej wymienione szkoły cieszą się zasłużenie zaufaniem rodziców powierzonych dzieci, doskonałą opinią społeczności lokalnej oraz władz oświatowych. Wobec tak obszernego i różnorodnego dorobku również władze samorządowe wsparły na X-lecie I Prywatnego Liceum Plastycznego działania rodziców i członków rady pedagogicznej w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia. Decyzją Rady Miasta Płocka przekazany został w użytkowanie budynek przy ulicy Sienkiewicza 26 w Płocku. Już dziś, patrząc na błyskawiczne tempo rewaloryzacji obiektu, dostrzec tu można nowoczesny ośrodek oświaty i wychowania oraz edukacji artystycznej, a także znaczące na mapie Polski centrum kultury i sztuki.

Wróć na górę