Podstawy projektowania

Pracownia podstaw projektowania

Pracownia podstaw projektowania

mgr Maciej Jeziórski

mgr Magdalena Sikorska-Tokarska

Przedmiot podstawy projektowania ma za zadanie przygotować uczniów do zadań projektowych różnych dyscyplinach plastycznych w zależności od specjalności i specjalizacji. Uczeń szkoły artystycznej zdobywa wiedzę i umiejętności poprzez ćwiczenia koncepcyjne i ich realizację, rozwijanie zdolności manualnych i technicznych, poszerzanie wyobraźni i intuicji plastycznej.

W ramach przedmiotu podstaw projektowania uczeń wykonuje zadania z zakresu kompozycji i typografii stosując zasady równowagi i harmonii. Poszerza wiedzę związaną z zastosowaniem barw, faktur i liternictwa. Przy realizacji zagadnień projektowych uczeń uczy się obsługi graficznych programów komputerowych.

Wiadomości i umiejętności nabyte w ramach przedmiotu uczeń rozwija w kolejnych latach edukacji, aby w sposób profesjonalny zrealizować dokumentację projektową oraz przygotować projektowane zadanie do realizacji w najnowszych technologiach

Szczegółowe cele nauczania przedmiotu obejmują:

 1. Zapoznanie ucznia z podstawowymi pojęciami z zakresu podstaw projektowania takimi jak:

  • – światło, barwa, przestrzeń, ruch
  • – elementarne czynniki komponowania – linia, płaszczyzna, bryła
  • – czynniki kreatywnego komponowania takie jak: konstrukcja, akcent, rytm, struktura
  • – płaszczyzna i przestrzeń – wzajemne oddziaływanie
  • – relacje między obrazem, znakiem, słowem a literą – treścią i formą przekazu wizualnego
  • – podstawowe terminy z zakresu typografii, liternictwa oraz psychofizjologii widzenia
  • – podstawowe terminy i pojęcia techniczne z zakresu realizacji cyfrowych projektów statycznych i dynamicznych
  • – podstawowe terminy i pojęcia techniczne z zakresu publikacji cyfrowych.
 2. Realizacja działań projektowych z wykorzystaniem problematyki w/w pojęć.

 3. Realizacja zadań plastycznych uwzględniających następujące czynniki:

  • – środki wyrazu na płaszczyźnie i w przestrzeni
  • – kompozycja na płaszczyźnie i w przestrzeni
  • – iluzja przestrzeni na płaszczyźnie
  • – kompozycja z wykorzystaniem litery, układu literniczego i materiałów graficznych
  • – dokumentacja projektowa oraz dokumentacja własnych dokonań artystycznych
  • – tradycyjne oraz nowoczesne techniki i technologie wykorzystywane w realizacji rozwiązań projektowych.
 4. Przygotowywanie projektów do upowszechnienia z uwzględnieniem środowiska, w którym będą publikowane.

 5. Pozyskiwanie materiałów i publikowanie projektów zgodnie z zasadami prawa autorskiego.

 6. Realizacja zadań interpretujących naturę.

 7. Podejmowanie zadań inspirowanych wyobraźnią, a także pokazem medialnym.

 8. Wyposażenie w umiejętność samodzielnej oceny wartości wizualnych i estetycznych.

Wróć na górę