Rysunek i malarstwo

Pracownia rysunku i malarstwa

Pracownia rysunku i malarstwa

mgr Anna Macionek-Stańko

Licea plastyczne realizują przedmiot rysunek i malarstwo we wszystkich specjalnościach. Umiejętność rysowania ma charakter interdyscyplinarny, a zarazem korelujący wszystkie przedmioty plastyczne. Wrażliwość na kolor ma fundamentalne znaczenie we wszystkich dziedzinach sztuki.

Na zajęciach z rysunku i malarstwa młodzież uczy się nie tylko obserwowania natury, jej odzwierciedlania i interpretacji w swoich pracach, lecz także rozwija swą wyobraźnie plastyczną, poznaje różnorodne techniki malarskie i rysunkowe. Wiedza i umiejętności nabyte w ramach przedmiotu z każdym rokiem nauki są rozwijane i doskonalone.

Szczegółowe cele kształcenia obejmują:

 • – zapoznanie uczniów z podstawowymi terminami związanymi z formą dzieła sztuki rysunkowej i malarskiej, środkami malarskimi charakterystycznymi dla danej dziedziny
 • – kształtowanie umiejętności rozpoznawania i stosowania podstawowych technik rysunku i malarstwa (rysunek ołówkiem, sepią, sangwiną, piórkiem, tuszem, farbami wodnymi, farbami olejnymi)
 • – kształcenie umiejętności świadomego doboru i definiowania środków wyrazu plastycznego charakterystycznych dla rysunku i malarstwa
 • – kształcenie umiejętności rozróżniania w rysunku i malarstwie treści od formy
 • – ćwiczenie analitycznego odtwarzania rzeczywistości , a także twórczego jej interpretowania
 • – kształtowanie umiejętności rozumienia zależności rysunku i malarstwa od uwarunkowań zewnętrznych i przeżyć emocjonalnych
 • – świadome dobieranie technik rysunku i malarstwa, a także eksperymentowanie w technikach niekonwencjonalnych
 • – posługiwanie się w działaniach twórczych środkami wyrazu plastycznego, charakterystycznymi dla rysunku i malarstwa
 • – wyposażenie w umiejętność w rysunku: komponowania na płaszczyźnie, stosowania poprawnej konstrukcji, proporcji, skali, a w malarstwie: kształtowanie umiejętności właściwej budowy formy obrazu ze szczególnym uwrażliwieniem na barwę
 • – ćwiczenie umiejętności szkicowania i wykonywania kompozycji studyjnych oraz półstudyjnych opartych o naturę i wyobraźnię (studium postaci, pejzażu, martwej natury)
 • – umiejętność dokonywania analizy i syntezy formy w rysunku i malarstwie
 • – kształtowanie umiejętności interpretacji rzeczywistości w połączeniu z wrażeniem własnych odczuć i emocji artystycznych
 • – zdobywanie wiedzy i umiejętności w dokonywaniu analizy różnych zjawisk artystycznych i logicznego ich wykorzystania w indywidualnym procesie tworzenia
 • – wypracowanie własnego języka artystycznego i indywidualnych środków ekspresji
 • – kształcenie umiejętności przekładania pojęć i idei na język plastyczny
 • – kształcenie umiejętności samooceny osiągnięć
 • – zdobywanie wiedzy na temat dokonywania oceny wartości artystycznej, estetycznej i technicznej dzieł sztuki.

Wróć na górę