Wspieramy silną i dumną wspólnotę państw i narodów Europy Środkowej

Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki w Płocku podjął w bieżącym roku szkolnym dwie ważne inicjatywy, które z naszej regionalnej perspektywy umożliwiają otwarcie kolejnych kart współpracy międzynarodowej, odnoszącej się zarówno do idei Grupy Wyszehradzkiej, jak i tradycji unijnej, polsko-litewskiej. Są to przedsięwzięcia cieszące się uznaniem polityków Europy Środkowej, pragnących wzmacniać współpracę regionalną w ramach Grupy Wyszehradzkiej, Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, opartą o historię dobrej współpracy i współczesne, dobrosąsiedzkie interesy.

Działania Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku Marka Mroczkowskiego spotkały się z aprobatą idei Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” w krajach Europy Środkowej. Akredytowani w Warszawie szefowie misji dyplomatycznych wsparli I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, które zaprosiło do udziału w konkursie młodych artystów średnich szkół plastycznych Czech, Słowacji i Węgier. Patronat honorowy objęli J.E. Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej, J.E. Vasil Grivna – Ambasador Republiki Słowackiej i J.E. Róbert Kiss – Ambasador Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Bogdana Zdrojewskiego kolejna edycja wystartuje pod nazwą: I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach”.

Podczas rozmów prowadzonych przy tej okazji w Warszawie Prezes MKE-A Marek Mroczkowski zwrócił się też do Panów Ambasadorów Republiki Czeskiej oraz Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej z propozycją objęcia patronatem honorowym X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW. Podkreślił, iż konkurs ten cieszy się od lat patronatem honorowym Ambasadora Republiki Litewskiej w RP i Ambasadora RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

W uzasadnieniu zauważył, iż zgodnie z założeniami ideowo-programowymi Regionalny Konkurs Historyczny POLSKA JAGIELLONÓW upowszechnia wśród młodzieży i poszerza wiedzę o dynastii Jagiellonów panujących w Polsce, na Litwie, a także w Czechach i na Węgrzech. Ich domeny sięgały Bałtyku, Morza Czarnego i Adriatyku. Model organizacji Rzeczpospolitej Obojga Narodów w jej złotym wieku mógłby być wzorem dla dzisiejszej Unii Europejskiej. Konkurs odnosi się do tradycji dobrej współpracy naszych narodów, którą symbolizuje dziś także idea spajająca Grupę Wyszehradzką.

W odpowiedzi J.E. Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej stwierdził m.in.: Pogłębianie wiedzy na temat wspólnej przeszłości naszych narodów jest ważnym elementem wzajemnego poznania, umożliwiającym lepsze rozumienie swoich sąsiadów i w konsekwencji lepsze współżycie w ramach wspólnoty europejskiej. Mając na uwadze powyższe, jak również ze względu na przekonanie, iż takie inicjatywy warto w interesie dobrosąsiedzkiej współpracy wspierać, pragnę Pana poinformować, iż z prawdziwą przyjemnością obejmę patronat honorowy nad X Regionalnym Konkursem Historycznym POLSKA JAGIELLONÓW.

Podobnie wypowiedział się J.E. Róbert Kiss – Ambasador Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej: Ambasada Węgier w Warszawie z przyjemnością obejmie honorowym patronatem X Regionalny Konkurs Historyczny POLSKA JAGIELLONÓW, organizowany przez Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki w Płocku w czerwcu 2012 roku. Chciałbym wyrazić swoje głębokie zadowolenie z powstania tej cennej inicjatywy, która zapewne przyczyni się do zbliżenia krajów naszego regionu i ma szansę wzmocnić postawy tak nam brakującej wspólnej tożsamości europejskiej.

Jubileuszowa, dziesiąta edycja Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW odbędzie się zatem pod patronatem honorowym J.E. Lorety Zakarevičienė – Ambasadora Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, J.E. Jana Sechtera – Ambasadora Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, J.E. Róberta Kissa – Ambasadora Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej i J.E. Jana Tombińskiego – Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli,

W podziękowaniu Prezes MKE-A Marek Mroczkowski podkreślił, że z ogromną przyjemnością podziela przekonanie Ich Ekscelencji, iż nasze przedsięwzięcie przyczyni się do budowy silnej tożsamości narodów Europy Środkowej, której wspólnotę polityczną budowali również Jagiellonowie, zasiadając na tronach Królestwa Polski i Wielkiego Księstwa Litwy, a także Królestwa Czech i Królestwa Węgier. Oparł swe głębokie przekonanie na liczącej już ponad tysiąc lat tradycji dobrosąsiedzkich stosunków naszych krajów, a także nadziei na dalsze zbliżenie i mocną współpracę naszych narodów i państw w ramach wyzwań wynikających z członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz Grupie Wyszehradzkiej i Unii Europejskiej.

http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm
http://www.visegradgroup.eu
http://europa.eu