I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku – w grupie najlepszych szkół artystycznych w Polsce!

Vivat academia, Vivant professores! Ogromnym sukcesem zakończyła się ewaluacja zewnętrzna problemowa przeprowadzona w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. We wszystkich badanych przez MKiDN RP za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie wymaganiach szkoła otrzymała stopień wysoki!

Raport z zewnętrznej ewaluacji problemowej podpisany został dnia 30 kwietnia 2014 roku przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie dr. Zdzisława Bujanowskiego. Podstawą prawną było rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168 poz. 1324) z późniejszymi zmianami.

Badania przeprowadzone w szkole przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie objęły realizację przez I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku czterech wymagań. Były to w kolejności: Wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, Wymaganie 7: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych, Wymaganie 11: Szkoła organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

W świetle zamieszczonego poniżej bogatego w treści raportu liczącego czterdzieści dwie strony, I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku spełnia wszystkie wymagania w stopniu wysokim. Zamieszamy również poniżej komunikat Dyrektora I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Małgorzaty Mroczkowskiej, zawierający gratulacje z tej okazji dla całej społeczności szkolnej.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż do tej pory żadna szkoła artystyczna w Polsce nie otrzymała wyższej oceny. I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku, które przygotowuje się do jubileuszu 25-lecia w 2018 roku, dorównuje jakością kształcenia liceom największym i najstarszym w kraju. Uzyskany wynik jest, dla przykładu, identyczny z tym, jaki otrzymało obchodzące w przyszłym roku 70-lecie istnienia Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi (por. Raport z ewaluacji zewnętrznej problemowej Centrum Edukacji Artystycznej z listopada 2013 roku, ss. 1-28, http://plastyklodz.pl).

Warto też przy tej okazji przypomnieć, iż równie wysokie wyniki w zakresie poziomu nauczania i wychowania młodzieży uzyskało I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku podczas badań przeprowadzonych przez wizytatorów Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej. Z rezultatami ewaluacji diecezjalnej zapoznał się osobiście Jego Ekscelencja ks. dr Piotr Libera – Biskup Płocki w ramach wizytacji kanonicznej, jaka miała miejsce w gmachu Szkoły w dniu 28 maja 2012 roku (zob. Krzysztof Dobaczewski, Jego Ekscelencja ks. dr Piotr Libera – Biskup Płocki z wizytacją kanoniczną naszych szkół, w: Wydarzenia, www.szkolylogos.edu.pl).

Informacja o wysokiej ocenie I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, zatytułowana “Ewaluacja w Płocku: Vivat akademia, Vivant professores!”, ukazała się w dziale “Dyplomy… Matury… Analizy” Biuletynu PLASTYK Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, czerwiec 2014, cz. 2, s. 8 (http://cea.art.pl/biuletyn_plastyk-pl).

INFORMACJA
DOTYCZĄCA EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku

Z wielką przyjemnością informuję wszystkich Państwa o wynikach ewaluacji zewnętrznej, która przeprowadzana była w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku

Wymaganie 2.
Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
Ocena poziomu spełnienia wymagania 2.
Wymaganie spełnione w stopniu wysokim, ocena – B

Wymaganie 3.
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
Ocena poziomu spełnienia wymagania 3.
Wymaganie spełnione w stopniu wysokim – ocena B

Wymaganie 7.
Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
Ocena poziomu spełnienia wymagania7.
Wymaganie spełnione w stopniu wysokim – ocena B

Wymaganie 11.
Szkoła organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
Ocena poziomu spełnienia wymagania 11.
Wymaganie spełnione w stopniu wysokim – ocena B

Gratuluję całej społeczności szkolnej osiągnięcia wysokiego poziomu spełniania poszczególnych wymagań.

Dyrektor Szkoły
mgr Małgorzata Mroczkowska

Raport Ewaluacji Zewnętrznej Problemowej