DYPLOM 2016

Znakomite wyniki XIX Egzaminu Dyplomowego w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku. Średnia ocen w części teoretycznej – 4,11, średnia ocen w części praktycznej – 4,33. To sukces świetnego, oddanego młodzieży grona profesorskiego, a przede wszystkim tych oto młodych artystów: Magdaleny Czerniak, Kamila Garlickiego, Adrianny Jankowskiej, Sebastiana Jędrzejewskiego, Elizy Kwiatkowskiej, Dawida Ławickiego, Patrycji Rybickiej, Tomasza Ściechowicza, Inez Zapory. Vivat academia, vivant proffesores!

Pozytywnie zdany egzamin z historii sztuki i obrona dyplomów to równocześnie formalne nadanie absolwentom I Prywatnego Liceum Plastycznego kwalifikacji zawodowych artysty plastyka, a tym samym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka w zakresie specjalizacji wystawienniczej.

Stwarza to naszym absolwentom bardzo dobre perspektywy pracy zawodowej w aktualnej sytuacji ekonomicznej i możliwość realizacji swych zainteresowań oraz twórczych ambicji, pasji i życiowych aspiracji. Umożliwia podjęcie już teraz pracy m.in. w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, firmach reklamowych, mediach i wydawnictwach. Tworzy przewagę rynkową dla własnej firmy w perspektywie euro-atlantyckiej i globalnej.

Równocześnie pomyślnie zdane w I Prywatnym Liceum Plastycznym egzaminy maturalne umożliwią podjęcie nauki na tak atrakcyjnych kierunkach studiów jak malarstwo, grafika, rzeźba, ceramika i szkło, tkanina i ubiór, fotografia, architektura wnętrz i scenografia, wzornictwo przemysłowe, ogrodnictwo i architektura krajobrazu, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, ochrona dzieł kultury, edukacja artystyczna, zarządzanie kulturą wizualną, intermedia i komunikacja multimedialna.

Tegoroczny egzamin przeprowadziła Państwowa Komisja Egzaminacyjna, na której czele stanęła powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP prof. dr. hab. Piotra Glińskiego Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku Małgorzata Mroczkowska. W skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej weszli członkowie Rady Artystycznej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku: prof. prof. Maciej Jeziórski, Anna Macionek-Stańko, Jacek Markiewicz, Marek Mroczkowski, Mateusz Nadrowski i Magdalena Sikorska-Tokarska.

W części teoretycznej egzamin przebiegał w nowej formule. Zdający losowali zestawy zawierające problematykę związaną ze specjalizacją wystawienniczą, zadanie opisu i analizy dzieła sztuki oraz krytyczną prezentację wybranego przez dyplomanta ważnego wydarzenia artystycznego (plastycznego, muzycznego, teatralnego, choreograficznego etc.).

Egzaminatorem był prof. Marek Mroczkowski – egzaminator maturalny historii sztuki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, który wyraził zadowolenie z przebiegu egzaminu, podkreślił także bardzo dobre przygotowanie dyplomantów, czego skutkiem była tak wysoka średnia ocen.

Dyplomy obronione celująco
Sebastian Jędrzejewski – Reklama projektu architektonicznego szkoły artystycznej, promotor prof. Maciej Jeziórski
Inez Zapora – Identyfikacja działalności artystycznej pod pseudonimem: Nie Wiem” , promotorzy prof. Jacek Markiewicz i prof. Mateusz Nadrowski.

Według zgodnej opinii Państwowej Komisji Egzaminacyjnej prace te kwalifikują się do prezentacji na XII Makroregionalnym Biennale „Dyplom 2017” w Lublinie.

Pozostałe dyplomy
Pod kierunkiem promotora artysty plastyka prof. Macieja Jeziórskiego przygotowany został dyplom:
Eliza Kwiatkowska – Promocja kolekcji odzieży awangardowej
Pod kierunkiem promotor artysty plastyka prof. Anny Macionek-Stańko przygotowane zostały dyplomy:
Patrycja Rybicka – Wystawa malarstwa Patrycji Rybickiej. Identyfikacja graficzna wystawy
Tomasz Ściechowicz – Mural jako sztuka okolicznościowa. Identyfikacja pracowni malarstwa ściennego
Pod kierunkiem promotora artysty plastyka prof. Jacka Markiewicza przygotowany został dyplom:
Adrianna Jankowska – Art poupee. Pracownia lalkarska Adrianny Jankowskiej. Identyfikacja wizualna
Pod kierunkiem promotora prof. Mateusza Nadrowskiego przygotowany został dyplom:
Magdalena Czerniak – Identyfikacja wizualna studia charakteryzacji filmowej
Pod kierunkiem promotor artysty plastyka prof. Magdaleny Sikorskiej-Tokarskiej przygotowane zostały dyplomy:
Dawid Ławicki – Aranżacja wystawy grafiki warsztatowej w autorskiej galerii sztuki Art ŁAD
Kamil Garlicki – Identyfikacja wizualna marki odzieżowej Slot