Wykład Doradcy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr. hab. Andrzeja Zybertowicza

Marek Mroczkowski

Wykład Doradcy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr. hab. Andrzeja Zybertowicza

Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki oraz Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły, I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marceliny Rościszewskiej i I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku zapraszają do udziału w wykładzie organizowanym we współpracy z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr. hab. Lecha Kaczyńskiego.

Dnia 4 listopada 2009 roku o godzinie 12.00 rozpocznie się w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły wykład prof. dr. hab. Andrzeja Zybertowicza – Doradcy Prezydenta RP ds. Bezpieczeństwa Państwa zatytułowany: POLAK – OBYWATEL. ZŁUDZENIE PODMIOTOWOŚCI.

Po wykładzie uczony liczy na pytania i dyskusję związaną z tematem wykładu. Możliwe są także pytania dotyczące jego pracy na stanowisku Doradcy Prezydenta RP ds. Bezpieczeństwa Państwa oraz Przewodniczącego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP.

Prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz zachęca serdecznie do lektury wywiadów: Potrzebna jest re-konstytucja polskości, „Fronda”, Nr 49, 2008, http://zybertowicz.pl/wp/wp-content/uploads/2009/05/andrzej-zybertowicz-wywiad-dla-frondy.pdf oraz “Głębokie przechwycenie”, czyli medialny matrix “Nasz Dziennik”, 10-11 stycznia 2009, Nr 8 (3329) http://zybertowicz.pl/wp/wp-content/uploads/2009/04/andrzej-zybertowicz-glebokie-przechwycenie-czyli-medialny-matrix.pdf.

Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać autograf lub/i dedykację uczonego podczas promocji książki Transformacja podszyta przemocą. O nieformalnych mechanizmach przemian instytucjonalnych, red. Radosław Sojak i Andrzej Zybertowicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, cena promocyjna 25 PLN.

Prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz przybędzie do Płocka po serii wykładów w dniach 19-22 października na uniwersytetach kanadyjskich w Ottawie i Montrealu, gdzie uczestniczył m.in. w konferencji From totalitarianism to democracy: twisted and unfinished road z udziałem uczonych z Kanady, USA, Australii, Niemiec i Polski (tematy wystąpień: Hidden actors of the post-communist transformation and paradoxes of ignorance oraz A structural conflict of interests as the foundation of the post-communist Poland).

W międzyczasie organizuje w Toruniu 27 października w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika debatę, w której uczestniczyć będą profesorowie Diego Gambetta i Federico Varese – wybitni uczeni z uniwersytetu w Oxfordzie, zajmujący się problematyką komunikacji zaufania, zastosowań teorii ekonomicznych i teorii racjonalnego wyboru w naukach społecznych, analitycy sieciowych grup przestępczych, badacze zagadnień mafii, korupcji i dynamiki zachowań altruistycznych, autorzy m.in. opracowań Mafia sycylijska. Prywatna ochrona jako biznes, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009 i Mafia rosyjska. Prywatna ochrona w nowej gospodarce rynkowej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009.

Andrzej Zybertowicz – urodzony 30 września 1954 roku w Bydgoszczy. Polski socjolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1973-77 studiował historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (magisterium w zakresie archiwistyki). Doktorat z metodologii historiiProblem stosowania teorii materializmu historycznego we współczesnej historiografii polskiej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1985 r. (promotor prof. dr hab. Jerzy Topolski). Habilitacja na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 roku z socjologii. Rozprawa habilitacyjna Przemoc i poznanie: Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy poprzedzona została zagranicznymi pobytami stypendialnymi na uniwersytetach w Oxfordzie, Cambridge, Sydney i Ann Arbour.

Od 1977 roku, tj. od początku pracy naukowej, związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Początkowo w Zakładzie Filozofii Instytutu Nauk Społecznych UMK, następnie do chwili obecnej w Instytucie Socjologii UMK. Dyrektor Instytutu Socjologii UMK (1998-2006). Członek Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (2003-2006). Ekspert Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (od 2003). Kierownik Zakładu Interesów Grupowych w Instytucie Socjologii UMK (od 2004). Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego VII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego (Toruń 2005). W 2006 roku stworzył Podyplomowe Studium Socjologia Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W lipcu 2007 roku powołany przez Premiera RP dr. Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko Głównego Doradcy ds. Bezpieczeństwa Państwa (do listopada 2007 roku). Od stycznia 2008 roku jest Doradcą Prezydenta RP ds. Bezpieczeństwa Państwa i Przewodniczącym Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP.

Występował z wykładami gościnnymi, referatami konferencyjnymi i brał udział w międzynarodowych seminariach w Australii, Czarnogórze, Hiszpanii, Holandii, Izraelu, Jugosławii, Kanadzie, Litwie, Niemczech, Norwegii, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Ukrainie, USA, Węgrzech, Wielkiej Brytanii.

Od połowy lat 1990-tych komentuje wydarzenia społeczne i polityczne dla regionalnych i ogólnopolskich mediów elektronicznych i drukowanych, m.in. www.politeja.plwww.netbird.pl, TVP 1, TVP 2, TVP INFO, TVN 24, Polskie Radio, Radio Maryja, „Rzeczpospolita”, „Nasz Dziennik”, „Polska The Times”, „Dziennik”, „Gazeta Finansowa”, „Superexpres”, „Fakt”, „Zeszyty Karmelitańskie”, „Kultura Współczesna”, „Wprost”, „Polityka”, „Nowe Państwo”, „Fronda”, „Studia Metodologiczne”, „Przegląd Socjologiczny”.

Autorzy czterech rozpraw napisanych pod jego kierunkiem – Andrzej Meler, Radosław Sojak, Piotr Stankiewicz, Daniel Wicenty – otrzymali nagrody (I i II stopnia) w konkursie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego na najlepsze prace magisterskie.

Zainteresowania naukowe: Główne obszary zainteresowań badawczych to:

 • socjologiczne modele wiedzy;
 • przemoc i dialog jako przeciwstawne modele regulacji społecznej;
 • wpływ nieformalnych grup interesów na funkcjonowanie demokratycznych organizmów państwowych; szerzej – “zakulisowe” wymiary życia społecznego.

Publikacje książkowe:

 1. Transformacja przemocą podszyta. O nieformalnych mechanizmach przemian instytucjonalnych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008 (współredakcja wraz z Radosławem Sojakiem).
 2. Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji. Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2002 (współredakcja i współautorstwo wraz z Edmundem Mokrzyckim i Andrzejem Rychardem).
 3. Privatizing the Police-State: The Case of Poland. Palgrave Macmillan; Houndmills, Basingstoke; London – New York 2000 (wraz z Marią Łoś).
 4. Przemoc i poznanie: Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1995.
 5. W uścisku tajnych służb: Upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy. Wydawnictwo Antyk, Komorów 1993.
 6. Interdyscyplinarne studia nad genezą kapitalizmu. Tomy I-III. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1989 – 1993 (redakcja i współredakcja wraz z Adamem Czarnotą i Kazimierzem Wajdą).
 7. Między dogmatem a programem badawczym. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1990.
 8. Interpretacje wielkiej transformacji. Kolegium Otryckie, Warszawa 1988 (redakcja wraz z Adamem Czarnotą).