Uznanie i prestiż. Patronaty honorowe IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach” uzyskała patronaty honorowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Prezydenta Miasta Płocka.

Podobnie jak w latach ubiegłych sukcesem zakończyły się starania organizatorów IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”. Pozyskanie patronatów honorowych stało się możliwe dzięki szczególnym walorom ideowo-artystycznym oraz wysokiemu poziomowi merytoryczno-organizacyjnemu, jaki od początku cechował działania I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, wspieranego przez wybitnych uczonych i artystów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wydziału Malarstwa i Wydziału Grafiki stołecznej Akademii Sztuk Pięknych.

Patronaty honorowe to stały już wyraz uznania, jakim zasłużenie cieszy się od samego początku Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach”. To również prestiż dla organizatorów, a przede wszystkim uczestników tej szlachetnej rywalizacji, młodych twórców i ich opiekunów artystycznych z ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i liceów plastycznych z całego kraju.

Na ręce Pani Małgorzaty Mroczkowskiej – Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku napłynęły stosowne pisma. I tak w dniu 28 października Pani Zofia Wileńska – Dyrektor Biura Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego napisała:

Szanowna Pani Dyrektor!

Z przyjemnością Panią informuję, że minister kultury i dziedzictwa narodowego pan Bogdan Zdrojewski udzielił IV Ogólnopolskiemu Konkursowi Plastycznemu „Pamiętajcie o ogrodach” honorowego patronatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorom i uczestnikom tego cenionego przedsięwzięcia przesyłam pozdrowienia oraz serdeczne życzenia.

Osobiste pismo wystosował dnia 3 października Pan Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki:

Szanowna Pani Dyrektor!

[…] Pragnę poinformować, iż z uznaniem odnoszę się do podjętej przez Państwa inicjatywy i z przyjemnością także w tym roku obejmę nad planowanym przedsięwzięciem honorowy patronat. Fascynacja naturą i piękno ukształtowanych przez człowieka ogrodów może być, jak widać, doskonałą inspiracją dla młodych twórców i jestem przekonany, że z roku na rok wzrastać będzie ilość prac nadsyłanych na konkurs. Nauczyciele i opiekunowie, pod okiem których prace będą przygotowywane, zadbają z pewnością również o to, by reprezentowały one wysoki poziom artystyczny.

Również stojący na czele Zarządu Województwa Mazowieckiego Pan Marszałek Adam Struzik objął patronat honorowy, upoważniając jednocześnie Urząd Marszałkowski w Warszawie do przygotowania nagrody dla jednego z laureatów.

W piśmie z dnia 28 września Pan Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty stwierdził:

Obejmuję honorowym patronatem IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach”, organizowany w roku szkolnym 2011/2012 przez i Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku. Celem konkursu jest inspirowanie młodzieży do doskonalenia umiejętności malarskich i rysunkowych oraz wymiana doświadczeń w zakresie sztuk plastycznych i metod pracy w ramach przedmiotów artystycznych.

Tradycyjnie patronat honorowy objął Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Alojzy Szymański. Należy też podkreślić w tym miejscu szczególną rolę poprzedniego JM Rektora SGGW Pana prof. dr. hab. Tomasza Boreckiego oraz Pana prof. dr. hab. Jana Rylkego – Kierownika Katedry Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW.

Pan Andrzej Nowakowski – nowy Prezydent Miasta Płocka już 8 sierpnia wystosował list, w którym poinformował:

Szanowna Pani Dyrektor!

Konkurs Plastyczny „Pamiętajcie o ogrodach” to cenne przedsięwzięcie, umożliwiające uczniom szkół plastycznych konfrontację swoich umiejętności na szerszym forum, zachęcające do twórczych poszukiwań i doskonalenia warsztatu artystycznego. […] Z ogromną przyjemnością przyjmuję propozycję udziału w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia. Życzę satysfakcji z pracy z młodzieżą, bogatego plonu konkursu i kolejnych ciekawych inicjatyw.

Warto też podkreślić, że Pani Małgorzata Mroczkowska – Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, została już powiadomiona przez Pana Zdzisława Bujanowskiego – Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie osobnym pismem z dnia 28 września o powołaniu Jury IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pamiętajcie o ogrodach”.