Obowiązkowe zasady kształcenia, oceniania i klasyfikowania na odległość w świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. 2020 poz. 493) i zarządzeń Dyrektora I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego

Do wiadomości wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców publikujemy zarządzenia Dyrektor Małgorzaty Mroczkowskiej regulujące zasady realizacji podstaw programowych z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania.

Zarządzenia te udostępnione zostały wcześniej w dzienniku elektronicznym Librus Synergia, który jest uprawnioną i podstawową formą dokumentacji procesu nauczania i wychowania, w tym także procesu komunikacji pomiędzy członkami społeczności szkolnej.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się z treścią zarządzeń korzystając wyłącznie z własnego konta i wyłącznie w systemie Librus Synergia, nie zaś w aplikacji mobilnej. Odczytanie wiadomości dziennik elektroniczny udokumentuje automatycznie i z sekundową dokładnością.

Obowiązuje realizowany w czasie rzeczywistym aktualny plan zajęć lekcyjnych. Uczniowie każdorazowo zobowiązani są do odczytania w dzienniku elektronicznym tematu kolejnej lekcji i poleceń danego nauczyciela, który wskaże zakres materiału, zadania i ćwiczenia, niezbędne źródła, sposób i termin realizacji.

Odczytanie treści należy dokonywać wyłącznie poprzez system Librus Synergia i w czasie planowej jednostki lekcyjnej lub bloku zajęć artystycznych. Sprawdzenie frekwencji odbywać się będzie pod koniec zajęć tak, ażeby każdy uczeń zdążył się zalogować i odczytać dane, co równocześnie stanowić będzie potwierdzenie jego obecności na zajęciach.

Szczegółowe polecenia i materiały umieszczane są na dysku sieciowym Microsoft OneDrive, gdzie utworzone zostały dla potrzeb I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku osobne konta dla poszczególnych klas. Loginy i hasła udostępnią wychowawcy klas.

Państwo nauczyciele są zobowiązani, żeby do dnia 31 marca 2020 roku do godziny 15:00 CET dostarczyć sprawozdanie z wykonanych czynności wraz z oceną funkcjonowania przyjętych rozwiązań i wnioskami do dalszej pracy. Dokumentację należy przesłać do dyrektora szkoły w systemie Librus Synergia.

Zarządzenia wchodzą w życie i obowiązują społeczność szkolną od dnia 25 marca 2020 roku do odwołania.