REGULAMIN WEWNĘTRZNY (aktualizacja: pkt I.3) funkcjonowania I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku w czasie pandemii

REGULAMIN WEWNĘTRZNY obowiązuje w czasie pandemii, czyli od dnia 1 września 2020 roku do odwołania. Składa się z rozdziałów: Bezwzględne przestrzeganie zasad higieny w czasie przebywania na terenie szkoły, Regulamin szczegółowy pracy szkoły w czasie pandemii, Zmiany formy kształcenia w szkole artystycznej.

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

funkcjonowania

I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku

w czasie pandemii, czyli od dnia 1 września 2020 roku do odwołania

Aktualizacja: 4.09.2020

I. Bezwzględne przestrzeganie zasad higieny w czasie przebywania na terenie szkoły.

1. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach. Wymagane jest posiadanie przy sobie rękawiczek.

2. Dezynfekcja rąk z wykorzystaniem naściennego bezdotykowego dozownika płynu w sprayu bezpośrednio po wejściu do budynku.

3. Dłonie należy trzymać pod dyszą dozownika do chwili pobrania całej dawki czynnika, co trwa około 1 sekundy i obejmuje około 0,5 ml płynu w sprayu.

4. Obowiązkowe zakrywanie maseczką ust i nosa przez uczniów przebywających poza salami lekcyjnymi i pracowniami na terenie całej szkoły (sekretariat, pokoje dyrektorów, pokój nauczycielski, korytarze, łazienki, sala wystawowa, szatnia).

5. Zakładanie maseczek obowiązuje również w salach lekcyjnych o numerach 11 i 20.

6. Zdjęcie maseczki wewnątrz budynku szkolnego możliwe jest wyłącznie w pozostałych salach lekcyjnych lub pracowniach, ale dopiero po zajęciu miejsca w indywidualnej ławce/stanowisku.

7. Dezynfekcja rąk następuje za pomocą naściennego bezdotykowego dozownika płynu w sprayu po wejściu do każdej sali lekcyjnej lub pracowni oraz pozostałych pomieszczeń szkolnych.

8. Proces wchodzenia do sali lekcyjnej lub pracowni oraz dezynfekcji rąk kontroluje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie danych zajęć.

9. Regularne wietrzenie sal lekcyjnych i pracowni po każdej lekcji oraz dezynfekcja klas i pozostałych pomieszczeń każdego dnia.

10. Okna otwierane są przez dyżurnych po zakończeniu każdej lekcji i pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

11. Częste mycie rąk z wykorzystaniem bezdotykowych baterii łazienkowych.

12. Unikanie dotykania oczu, ust, nosa.

13. Zakaz przychodzenia do szkoły osób trzecich (rodziców, opiekunów, znajomych).

14. Rodzice kontaktują się ze szkołą lub wychowawcą w sposób elektroniczny – mailowo, telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny.

15. Osobisty kontakt rodziców możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny oraz wskazaniu miejsca spotkania (numer sali).

II. Regulamin szczegółowy pracy szkoły w czasie pandemii

1. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji i nie spóźniają się na zajęcia.

2. Uczniowie z objawami chorobowymi pozostają w domu. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny.

3. Wchodząc do szkoły uczniowie mają założone maseczki oraz posiadają przy sobie rękawiczki.

4. Przy wejściu na teren szkoły należy dezynfekować ręce za pomocą naściennego bezdotykowego dozownika płynu w sprayu.

5. Przed wejściem do sali lekcyjnej lub pracowni uczniowie zachowują bezpieczny dystans 1,5 m.

6. Do sali lekcyjnej lub pracowni uczniowie wchodzą pojedynczo z zachowaniem dystansu społecznego.

7. Bezpośrednio po wejściu do sali lekcyjnej lub pracowni uczniowie pod opieką nauczyciela dezynfekują ręce za pomocą naściennego bezdotykowego dozownika płynu w sprayu.

8. Uczniowie zajmują miejsca w indywidualnych ławkach/stanowiskach w kolejności od ostatniego rzędu do pierwszego, a wychodzą pojedynczo w kolejności odwrotnej.

9. Maseczki mogą być zdjęte dopiero po zajęciu miejsca w ławce (w salach lekcyjnych do realizacji przedmiotów ogólnokształcących).

10. W specjalistycznych pracowniach uczniowie przebywają w maseczkach w trakcie przygotowań stanowiska pracy. Po zajęciu stanowisk nie przemieszczają się i wówczas mogą zdjąć maseczki, z wyłączeniem pracowni nr 11 i 20.

11. W pracowni rzeźby uczniowie obowiązkowo zakładają rękawiczki na etapie przygotowywania i pobierania materiałów takich, jak na przykład glina, gips ceramiczny, plastelina.

12. Każde poruszanie się po sali lekcyjnej lub pracowni wymaga ponownego założenia maseczki.

13. Wszyscy uczniowie posiadają własne przybory, narzędzia, materiały plastyczne oraz podręczniki i zeszyty.

14. Zakazane jest pożyczanie jakiegokolwiek sprzętu lub pomocy dydaktycznych.

15. Zaleca się, aby nauczyciele i uczniowie nie wnosili do klas napojów w filiżankach i kubkach. Można korzystać z napojów butelkowanych. Nie wolno częstować się jedzeniem.

16. Uczniowie w czasie trwania lekcji nie wychodzą z sali lub pracowni. Jedynym wyjątkiem mogą być osoby z zaleceniem lekarskim w formie pisemnej skierowanej do dyrektora.

17. Po zakończeniu lekcji uczniowie podczas przerwy pozostają w klasie pod opieką nauczyciela.

18. Natychmiast po zakończeniu lekcji otwierane są okna i sale lekcyjne oraz pracownie są wietrzone przez dyżurnych, których na każdy tydzień wyznacza w liczbie co najmniej dwóch wychowawca zapisując ich imiona i nazwiska w dzienniku elektronicznym.

19. Otwarcia okien przez dyżurnych musi dopilnować nauczyciel kończący lekcję w danej sali lub pracowni.

20. Zmiana sali lekcyjnej lub pracowni następuje po dzwonku na kolejne zajęcia. Uczniowie wstają z krzeseł po założeniu maseczek i wychodzą pojedynczo, poczynając od ławek/stanowisk pierwszego rzędu, a kończąc na ostatnim, zachowując przy tym bezpieczny dystans 1,5 m.

21. Do łazienki uczniowie wchodzą pojedynczo z założonymi maseczkami i z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m. W łazience obowiązuje dokładne mycie rąk z wykorzystaniem bezdotykowych baterii umywalkowych.

22. Uczniowie, którzy w czasie przerwy muszą udać się do sekretariatu, pokojów dyrektorów, pokoju nauczycielskiego nakładają maseczki.

23. Uczniowie korzystając z szatni mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką oraz dezynfekcji rąk za pomocą naściennego bezdotykowego dozownika płynu w sprayu.

24. Sprzęt wykorzystany na lekcjach, stoliki oraz podłogi będą każdego dnia dezynfekowane.

25. Uczeń, który źle się poczuł w czasie przebywania w szkole musi być odseparowany od grupy i skierowany do pomieszczenia numer 23 jako szkolnego izolatorium. Następnie powiadamia się odpowiednie służby.

26. Wyrywkowo i w razie potrzeby będzie sprawdzana uczniom temperatura termometrem bezdotykowym.

27. Liceum artystyczne ogranicza do minimum wchodzenie na teren szkoły osób trzecich. Proponujemy kontakt telefoniczny lub elektroniczny.

28. Tylko w sytuacjach wyjątkowych osoby nie będące uczniami mogą udać się do sekretariatu w maseczkach i rękawiczkach. W przypadku braku zaopatrzenia w wymienione środki sanitarne, osoba taka nie będzie mogła wejść na teren szkoły bądź będzie z niego wyproszona.

29. Za zachowanie zasad regulaminu wewnętrznego w czasie lekcji i przerw w szkole odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia lub dyżur na korytarzu.

III. Zmiany formy kształcenia w szkole artystycznej

1. W przypadku zachorowania, podejrzenia zachorowania, znaczącego wzrostu zachorowań w regionie, z którego pochodzą uczniowie, lub na obszarze Płocka, możliwe jest kształcenie hybrydowe lub zdalne zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. Decyzję o kształceniu hybrydowym lub zdalnym podejmuje dyrektor szkoły wraz z organem prowadzącymi i państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.