Regulamin wewnętrzny funkcjonowania I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku w czasie pandemii

Regulamin wewnętrzny obowiązuje od dnia 1 września 2021 roku do odwołania. Składa się z rozdziałów: Bezwzględne przestrzeganie zasad higieny w czasie przebywania na terenie szkoły, Regulamin szczegółowy pracy szkoły w czasie pandemii, Zmiany formy kształcenia w szkole artystycznej.

Regulamin wewnętrzny

funkcjonowania

I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku

w czasie pandemii, czyli od dnia 1 września 2021 roku do odwołania

 


I. Bezwzględne przestrzeganie zasad higieny w czasie przebywania na terenie szkoły.

1. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach ochronnych zakrywających usta i nos, najlepiej klasy bezpieczeństwa FFP2 (poziom filtracji 94% wg standardów stosowanych w Unii Europejskiej), N95 lub KN95 (poziom filtracji 95% wg standardów stosowanych w Stanach Zjednoczonych i w Chinach), bez zaworu, wystarczających na dzień pobytu w szkole, z wykluczeniem maseczek materiałowych, adaptowanych bandan, chust, apaszek, szali, kominów wielofunkcyjnych etc. Przyłbice ochronne twarzy mogą być stosowane wyłącznie jako dodatkowe zabezpieczenie, a nie zamiast maseczek ochronnych. Zgodnie ze Stanowiskiem nr 3 Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów do spraw COVID-19 z dnia 19 lutego 2021 roku maski stosowane w pomieszczeniach zamkniętych „winny spełniać przynajmniej wymogi stawiane maskom chirurgicznym”.

2. Dezynfekcja rąk z wykorzystaniem bezdotykowego dozownika płynu w sprayu bezpośrednio po wejściu do budynku.

3. Obowiązkowe zakrywanie maseczką ochronną ust i nosa przez uczniów przebywających poza salami lekcyjnymi i pracowniami na terenie całej szkoły (sekretariat, pokoje dyrektorów, pokój nauczycielski, pokój pedagoga szkolnego, korytarze, łazienki, sala wystawowa, szatnia).

4. Zakładanie maseczek ochronnych obowiązuje w salach lekcyjnych o numerach 11, 15, 20 i 21.

5. Zdjęcie maseczki ochronnej wewnątrz budynku szkolnego możliwe jest wyłącznie w pozostałych salach lekcyjnych lub pracowniach, ale dopiero po zajęciu miejsca w indywidualnej ławce.

6. Dezynfekcja rąk następuje za pomocą bezdotykowego dozownika płynu w sprayu po wejściu do każdej sali lekcyjnej lub pracowni oraz w pozostałych pomieszczeniach szkolnych.

7. Proces wchodzenia do sali lekcyjnej lub pracowni oraz dezynfekcji rąk kontroluje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie zajęć.

8. Regularne wietrzenie sal lekcyjnych i pracowni po każdej lekcji oraz dezynfekcja klas i pozostałych pomieszczeń każdego dnia.

9. Okna otwierane są podczas lekcji w razie potrzeby, a obowiązkowo po zakończeniu każdej lekcji, przez uczniów znajdujących się najbliżej okien lub dyżurnych, pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia.

10. Częste mycie rąk z wykorzystaniem bezdotykowych baterii łazienkowych i bezdotykowych dozowników mydła.

11. Unikanie dotykania oczu, ust, nosa.

12. Zakaz przychodzenia do szkoły osób trzecich.

13. Rodzice kontaktują się ze szkołą lub wychowawcą na bieżąco w sposób zdalny – mailowo, telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny.

14. Osobisty kontakt rodziców możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny oraz wskazaniu przez wychowawcę lub dyrektora miejsca spotkania (numer sali).

II. Regulamin szczegółowy pracy szkoły w czasie pandemii

1. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji i nie spóźniają się na zajęcia.

2. Uczniowie z objawami chorobowymi pozostają w domu. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy poprzez dziennik elektroniczny.

3. Wchodząc do szkoły uczniowie mają prawidłowo założone maseczki ochronne.

4. Przy wejściu na teren szkoły należy dezynfekować ręce za pomocą naściennego bezdotykowego dozownika płynu w sprayu.

5. Przed wejściem do sali lekcyjnej lub pracowni uczniowie zachowują bezpieczny dystans 1,5 m i kolejność uzależnioną od zajmowanego miejsca w klasie w taki sposób, by jako pierwsi wchodzili uczniowie zajmujący ostatnie ławki, następnie zajmujący środkowe i pierwsze; ten prosty sposób pozwoli uniknąć zbędnego przeciskania się do swojej ławki (por. pkt 8).

6. Do sali lekcyjnej lub pracowni uczniowie wchodzą pojedynczo z zachowaniem dystansu.

7. Bezpośrednio po wejściu do sali lekcyjnej lub pracowni uczniowie pod opieką nauczyciela dezynfekują ręce za pomocą naściennego bezdotykowego dozownika płynu w sprayu.

8. Uczniowie zajmują miejsca w indywidualnych ławkach/stanowiskach w kolejności od ostatniego rzędu do pierwszego, a wychodzą pojedynczo w kolejności odwrotnej.

9. Maseczki ochronne mogą być zdjęte dopiero po zajęciu miejsca w ławce (w salach do realizacji przedmiotów ogólnokształcących).

10. W specjalistycznych pracowniach uczniowie przebywają w maseczkach w trakcie przygotowań stanowiska pracy. Po zajęciu stanowisk nie przemieszczają się i wówczas mogą zdjąć maseczki, z wyłączeniem pracowni nr 11, 15, 20 i 21.

11. W pracowni rzeźby uczniowie obowiązkowo zakładają rękawiczki na etapie przygotowywania i pobierania materiałów takich, jak na przykład glina, gips ceramiczny, plastelina.

12. Każde poruszanie się po pracowni/sali lekcyjnej wymaga ponownego założenia maseczki ochronnej.

13. Wszyscy uczniowie posiadają własne przybory, narzędzia, materiały plastyczne oraz podręczniki i zeszyty.

14. Zakazane jest pożyczanie jakiegokolwiek sprzętu, pomocy dydaktycznych lub materiałów plastycznych i narzędzi.

15. Zaleca się, aby nauczyciele i uczniowie nie wnosili do klas napojów w filiżankach i kubkach. Można korzystać z napojów butelkowanych.

16. Uczniowie w czasie trwania lekcji nie wychodzą z sali lub pracowni. Jedynym wyjątkiem mogą być osoby z zaleceniem lekarskim w formie pisemnej skierowanej do dyrektora.

17. Po zakończeniu lekcji uczniowie podczas przerwy przebywają na zewnątrz budynku szkolnego, a przy niekorzystnych warunkach pogodowych pozostają w klasie pod opieką nauczyciela lub na korytarzach, z prawidłowo założonymi maseczkami ochronnymi i zachowaniem zasad epidemicznych.

18. Niezwłocznie po zakończeniu lekcji otwierane są okna i sale lekcyjne oraz pracownie są wietrzone przez dyżurnych, których na każdy tydzień wyznacza w liczbie co najmniej dwóch wychowawca zapisując ich imiona i nazwiska w dzienniku elektronicznym.

19. Otwarcia okien musi dopilnować nauczyciel kończący lekcję w danej sali lub pracowni.

20. Zmiana sali lekcyjnej lub pracowni następuje po dzwonku na kolejne zajęcia. Uczniowie wstają z krzeseł po prawidłowym założeniu maseczek ochronnych i wychodzą pojedynczo, poczynając od ławek/stanowisk pierwszego rzędu, a kończąc na ostatnim, zachowując przy tym bezpieczny dystans 1,5 m.

21. Do łazienki uczniowie wchodzą pojedynczo z prawidłowo założonymi maseczkami ochronnymi i z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m. W łazience obowiązuje dokładne mycie rąk z wykorzystaniem bezdotykowych baterii umywalkowych i bezdotykowych dozowników mydła.

22. Uczniowie, którzy w czasie przerwy muszą udać się do sekretariatu nakładają prawidłowo maseczki ochronne.

23. Uczniowie korzystając z szatni mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką ochronną oraz dezynfekcji rąk za pomocą naściennego bezdotykowego dozownika płynu w sprayu.

24. Sprzęt wykorzystany na lekcjach, stoliki oraz podłogi będą każdego dnia dezynfekowane przez pracowników gospodarczych.

25. Uczeń, który źle się poczuł w czasie przebywania w szkole, musi być niezwłocznie odizolowany od grupy i skierowany do pomieszczenia numer 23. Następnie powiadamia się odpowiednie służby i rodziców

26. Wyrywkowo i w razie potrzeby będzie sprawdzana uczniom temperatura termometrem bezdotykowym.

27. Liceum artystyczne ogranicza do minimum wchodzenie na teren szkoły osób trzecich. Proponujemy kontakt telefoniczny lub elektroniczny.

28. Tylko w sytuacjach wyjątkowych osoby nie będące uczniami mogą udać się do sekretariatu w prawidłowo założonych maseczkach ochronnych. Osoby nie spełniające tych wymagań nie będą mogły wejść na teren szkoły bądź będą z niego niezwłocznie wyproszone.

29. Za zachowanie zasad regulaminu wewnętrznego w czasie lekcji i przerw w szkole odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia lub pełniący dyżur na korytarzu.

III. Zmiany formy kształcenia w szkole artystycznej

1. W przypadku zachorowania, podejrzenia zachorowania, znaczącego wzrostu zachorowań w regionie, z którego pochodzą uczniowie, lub na obszarze Płocka, możliwe jest kształcenie hybrydowe lub zdalne zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji i Nauki i Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. Decyzję o kształceniu hybrydowym lub zdalnym podejmuje dyrektor szkoły wraz z organem prowadzącymi i powiatowym inspektorem sanitarnym.