Uroczystość ogłoszenia wyników, wręczenia nagród i wernisaż wystawy II Międzynarodowego Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…”

Trzynasty już raz, drugi w formule biennale, inspirowała uczniów szkół plastycznych Europy Środkowej słynna kompozycja Jana Pietrzaka „Pamiętajcie o ogrodach” do słów Jonasza Kofty, czego spektakularny efekt można obecnie podziwiać w Płockiej Galerii Sztuki.

Biennale posiada rekomendację Jego Ekscelencji Wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, który też osobistym patronatem honorowym objął płocki konkurs.

Międzynarodowe Biennale „Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliście…” jako jedyny konkurs plastyczny w kraju otrzymuje patronaty honorowe akredytowanych przy Jego Ekscelencji Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeju Dudzie Ambasadorów Grupy V4 i Republiki Litewskiej.

W liście złożonym na ręce Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzaty Mroczkowskiej Jej Ekscelencja Ambasador Nadzwyczajna i Pełnomocna Republiki Słowackiej Andrea Elscheková Matisová uzasadniała to słowami: „Dzięki tego typu przedsięwzięciom otwierają się przed przyszłymi młodymi artystami możliwości zaprezentowania swego dorobku i talentu na międzynarodowym forum”.

Jego Ekscelencja Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Litewskiej Eduardas Borisovas stwierdził: „Cieszymy się, że już niebawem publiczność polska będzie miała możliwość bliżej się przyjrzeć naszemu wspólnemu dziedzictwu plastycznemu”. Jego Ekscelencja Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Czeskiej Jakub Dürr uznał „projekt za bardzo interesujący i inspirujący młodych ludzi”. Jej Ekscelencja Ambasador Nadzwyczajna i Pełnomocna Węgier Orsolya Zsuzsanna Kovács dodała: „Wszystkim uczestnikom Międzynarodowego Biennale z całego serca życzę wielu sukcesów, a organizatorom i współorganizatorom przedsięwzięcia pomyślnej realizacji”.

Rangę płockiego biennale docenił patronatem honorowym Polski Komitet do spraw UNESCO Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego Sekretarz Generalna Alicja Jagielska-Burduk napisała: „Pragniemy wyrazić uznanie za kontynuowanie tego cenionego przedsięwzięcia, które umożliwia uzdolnionym uczniom europejskich szkół artystycznych rozwijanie zainteresowań plastycznych i wymianę doświadczeń. Wydarzenie to wpisuje się w zakres działań UNESCO na rzecz promocji edukacji artystycznej, która ma zasadnicze znaczenie w budowaniu twórczego i świadomego kulturowo społeczeństwa”.

Konkurs wsparli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz środowisk naukowych i artystycznych Mazowsza. Patronaty honorowe zechcieli objąć Wojewoda Mazowiecki książę Konstanty Radziwiłł, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Powiatu Płockiego Sylwester Ziemkiewicz, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Jego Magnificencja Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. dr hab. Błażej Ostoja Lniski i Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada.

W uroczystości uczestniczyli przybyli goście, w tym m.in. reprezentująca Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Radna Miasta Płocka Anna Derlukiewicz i Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski, a przede wszystkim laureaci konkursu i ich opiekunowie artystyczni.

Kilkuset zgromadzonych uczestników uroczystości powitała Dyrektor Płockiej Galerii Sztuki Alicja Wasilewska oraz Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzata Mroczkowska.

W części artystycznej wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku. Program przygotowała prof. Izabela Denst-Szydłowska z akompaniamentem prof. Edwarda Bogdana. Zaprezentowane zostały romanse z operetki „Loteria na mężów” Karola Szymanowskiego i piosenki Dorotki z musicalu „Czarnoksiężnik z krainy Oz” Harolda Arlena w wykonaniu Iryny Protas (Ukraina) oraz aria Hrabiny z III aktu opery „Hrabina” Stanisława Moniuszki i pieśń „Usta milczą, dusza śpiewa” z III aktu operetki „Wesoła wdówka” Ferenca Lehára w wykonaniu Moniki Piecki.

W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego głos zabrała Radna Miasta Płocka Anna Derlukiewicz, która przekazała okolicznościowy adres gratulacyjny. „Cieszę się, że to znane i cenione wydarzenie odbywa się właśnie u nas, na Mazowszu, w sercu Polski” – między innymi te słowa Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik skierował do Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzaty Mroczkowskiej i Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie dr. Zdzisława Bujanowskiego. Do gratulacji przyłączył się także Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski.

Kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski przekazał adres gratulacyjny z powiadomieniem, iż „Księża Biskupi przesyłają serdeczne pozdrowienia i życzenia sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej z młodymi, utalentowanymi ludźmi, którzy rozwijają swoje zdolności artystyczne”.

Dyrektor Małgorzata Mroczkowska odczytała protokół z posiedzenia jury konkursowego. Nadmieniła, iż w skład jury powołany został Dmytro Tkanko z Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk, który telefonicznie informował o rozpoczęciu podróży do Płocka, jednak wichry wojny i długi pobyt na granicy uniemożliwiły mu uczestnictwo w pracach jury.

Warto przytoczyć opinie członków jury. Dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie prof. zw. dr hab. Tomasz Milanowski: „mogę cieszyć się z tak dużej frekwencji. Młodzieńcza świeżość spojrzenia, różnorodność interpretacji, bogactwo form plastycznego wyrazu powodują, że kolejna odsłona biennale jest interesującym przeglądem najmłodszego pokolenia twórców”.

Były Prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie Kierownik Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych prof. zw. Jacek Dyrzyński: „Doceniam sprawność organizatorów, a także jakość zgłoszonych do konkursu prac przez zainteresowane szkoły. Oczywiście są zróżnicowane propozycje, jak w każdej sztuce, jednak ogólna moja ocena całości zdarzenia jest bardzo dobra. Wartością jest cykliczność zdarzenia, które stało się ważną nie tylko dla zainteresowanych szkół tradycją. Sądzę, że jest to czynnik prowokujący uczniów do twórczej pracy, co przecież jest istotą nauczania”.

Kierownik Katedry Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. zw. dr hab. Axel Schwerk: „Jak zawsze konkurs bardzo dobrze zorganizowany. Obrazy, rysunki i grafiki są na bardzo wysokim poziomie, dlatego też trudno wybrać najlepsze. Niestety, nie można dać nagród wszystkim!”.

Przewodniczący jury, twórca i były Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, obecnie na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. zw. dr hab. Jan Rylke: [biennale] „zyskuje coraz większą popularność. Poziom prezentowanych prac też jest coraz wyższy. Właściwie wszystkie wybrane prace do ekspozycji w ubiegłych latach mogły ubiegać się o nagrody. Kilka liceów od lat znajduje się w czołówce, co potwierdził także tegoroczny konkurs”.

Laureatom nagrody wręczały Dyrektor I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku Małgorzata Mroczkowska i Dyrektor Płockiej Galerii Sztuki Alicja Wasilewska. Oprócz dyplomów i nagród rzeczowych przekazane zostały katalogi wystawy oraz kalendarz na rok 2023 z reprodukcjami wszystkich nagrodzonych prac.

Dyrektor Małgorzata Mroczkowska wyraziła słowa podziękowań, które otrzymali: patroni honorowi, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie za wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Płocka za przekazanie laureatom materiałów promocyjnych i upominków, Płocka Galeria Sztuki w osobach Dyrektor Alicji Wasilewskiej, Laury Dyczko i wszystkich pracowników galerii, uczniowie i nauczyciele, którzy przy tak ogromnej liczbie prac udzielali bezcennej pomocy, Dyrektor Marek Mroczkowski za projekty zaproszeń, katalogu, kalendarza, napisanie wstępu do publikacji oraz zdjęcia prac jury, Piotr Wiśniewski za tłumaczenie wszystkich tekstów na język angielski, Adam Bębenista za wykonanie zdjęć nagrodzonych prac do katalogu i kalendarza, Radosław Osiecki i firma MediaKolor za skład i druk wydawnictw.

Goście, w tym laureaci z liceów sztuk plastycznych m.in. z Supraśla, Gorzowa Wielkopolskiego, Zabrza i Płocka, występujący artyści zostali zaproszeni na poczęstunek do Galerii Kreski. W wernisażu prac II Międzynarodowego Biennale „Pamiętajcie o ogrodach… Przecież stamtąd przyszliście…” prezentowanych na dwóch kondygnacjach Płockiej Galerii Sztuki oraz Galerii Kreski uczestniczyły dwieście osiemdziesiąt cztery dzieła wybrane przez jury. Jak podkreśliła Dyrektor Alicja Wasilewska, była to w historii Płockiej Galerii Sztuki największa ekspozycja dzieł sztuki.

Zdjęcia: artysta fotograf prof. Adam Bębenista