IX REGIONALNY KONKURS HISTORYCZNY POLSKA JAGIELLONÓW

PATRONAT HONOROWY

J. E. Loreta Zakarevičienė – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
J. E. Jan Tombiński – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli
Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka

PATRONAT NAUKOWY

Prof. dr hab. Andrzej Rachuba – Przewodniczący Rady Naukowej
Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

KOORDYNATOR KONKURSU

Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku

ORGANIZATOR

Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki w Płocku

WSPÓŁPRACA

Ambasada Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marceliny Rościszewskiej w Płocku
I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie
Towarzystwo Naukowe Płockie
Poczta Polska Płock 1
Polski Związek Filatelistów Oddział Płocki

NAGRODY

J.E. Loreta Zakarevičienė – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka
Mirosław Piątek – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski – Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego
Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku

WYSTĄPIENIE

Nagrody wręczać będzie osobiście
Attaché ds. Kultury Ambasady Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Jurgis Giedrys
Pan Attaché prosi młodzież o przygotowanie pytań dotyczących spraw historycznych i bieżących
na które postara się udzielić odpowiedzi

WYSTAWY

MATEJKOWSKI POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH W FILATELISTYCE POLSKIEJ – ze zbiorów Zdzisława Bitnera, członka Oddziału Płockiego i Sekretarza Kolegium Sędziów Okręgu Warszawskiego Polskiego Związku Filatelistów
DATOWNIKI OKOLICZNOŚCIOWE POCZTY PŁOCKIEJ STOSOWANE W LATACH 1995-2010 (w tym „jagiellońskie” datowniki i karty pocztowe wydane w latach 2007 i 2009 z okazji kolejnych edycji Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW) – wystawa Poczty Polskiej Płock 1
150 LAT PIERWSZEGO ZNACZKA POCZTOWEGO Z MOTYWEM KOLEJOWYM– wystawa Poczty Polskiej Płock 1
150 LAT POLSKIEJ „JEDYNKI” – PŁOCK I OKOLICE – wystawa Poczty Polskiej Płock 1
DYPLOM 2011 – wystawa I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku

ZAŁOŻENIA IDEOWO-PROGRAMOWE IX REGIONALNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO POLSKA JAGIELLONÓW

IX Regionalny Konkurs Historyczny POLSKA JAGIELLONÓW upowszechnia i poszerza wiedzę o dynastii Jagiellonów, panujących na Litwie, w Polsce, Czechach i na Węgrzech, których domeny sięgały Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego, a model organizacji Rzeczpospolitej Obojga Narodów w jej złotym wieku mógłby być wzorem dla dzisiejszej Unii Europejskiej. Umożliwia ambitnej młodzieży pogłębianie wiedzy o polityce dynastycznej i zagranicznej Jagiellonów w Europie Środkowo-Wschodniej, zmianach kształtu terytorialnego Polski i Litwy, stosunkach demograficznych, etnicznych i wyznaniowych, uniach polsko-litewskich i przemianach ustrojowych, dorobku nauki, kultury i sztuki, bada znajomość źródeł tekstowych, ikonograficznych, heraldycznych, weksylologicznych i kartograficznych.

W popularnonaukowym IX Regionalnym Konkursie Historycznym POLSKA JAGIELLONÓW uczestniczą uczniowie gimnazjów obszaru działania Delegatury Płockiej Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, tj. powiatu płockiego grodzkiego, powiatu płockiego ziemskiego, powiatu gostynińskiego i powiatu sierpeckiego.

Konkurs koordynuje Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki, czemu sprzyjają patroni liceów płockich: Władysław Jagiełło panujący przez prawie pół wieku w dwóch państwach złożonych z trzech narodów, z których każdy miał swój język, kulturę, wiarę, obyczaje i własną świetną historię oraz spokrewniona z litewskimi Landsbergisami, urodzona w Lipawie Marcelina z Dąbrowskich Rościszewska, po ukończeniu paryskiej Sorbony twórczyni płockiego gimnazjum żeńskiego, znanego w okresie międzywojennym jako Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej.

Działalności Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego towarzyszy myśl Jana Pawła II o królewskiej małżonce Jadwidze – świętej patronce „Polski w jej dziedzicznym wymiarze – Polski […] zjednoczonej z Litwą i Rusią: Rzeczpospolitej trzech narodów”, która zaniosła „Ewangelię braciom Litwinom. I dokonała tego wraz ze swoim małżonkiem, królem Władysławem Jagiełłą”.

REGULAMIN IX REGIONALNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO POLSKA JAGIELLONÓW

Organizator
Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły, I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej, I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku.

Uczestnicy konkursu
W konkursie biorą udział uczniowie 59 gimnazjów obszaru działania Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Miejsce i czas
Konkurs odbędzie się 14 maja 2011 roku o godzinie 10.00 w Auli Liceum Ogólnokształcącego im.Władysława Jagiełły w Płocku przy ul. 3 Maja 4.

Cele konkursu
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy historycznej, w szczególności poszerzenie znajomości epoki jagiellońskiej, jej roli i znaczenia w Europie na przełomie średniowiecza i nowożytności.

Przebieg konkursu
Eliminacje:
Eliminacje rozpoczną się o godz.10.00 wypełnianiem testu przez uczestników konkursu, trwającym 40 minut. Do finału przejdzie 10 uczestników z największą ilością punktów. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby zawodników, o zakwalifikowaniu decyduje większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie trudniejszych zadań. Za najtrudniejsze uważa się zadanie pierwsze, kolejne za łatwiejsze.

Finał:
Finał rozpocznie się o godz. 12.00. W przypadku uzyskania przez uczestników jednakowej liczby punktów przewidziana jest dogrywka uwzględniająca odpowiedzi na pytania dodatkowe.

Laureaci:
Laureatami konkursu zostanie trzech uczestników finału, którzy zgromadzą największą liczbę punktów.

Nagrody
Laureaci uzyskają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatorów i patronów konkursu. Wyróżnienia otrzymają także pozostali finaliści konkursu. Ich opiekunom wręczone będą podziękowania za wzorowe przygotowanie wychowanków do konkursu historycznego.

Zakres tematyczny konkursu
Jagiellonowie na tronach Polski i Litwy.
Kształt terytorialny Polski i Litwy oraz unie polsko-litewskie.
Stosunki demograficzne i etniczne w epoce Jagiellonów.
Polityka zagraniczna Jagiellonów w Europie Środkowej i nad Bałtykiem.
Przemiany ustrojowe za panowania Jagiellonów.
Reformacja i reforma trydencka za panowania Jagiellonów.
Kultura i sztuka późnego gotyku i renesansu w epoce jagiellońskiej.
Ikonografia i kartografia epoki (w źródłach i opracowaniach).
Literatura selektywna
Podręczniki gimnazjalne.
Maria Bogucka, Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upadek.
Norman Davies, Boże igrzysko.
Paweł Jasienica, Polska Jagiellonów.
Zigmantas Kiaupa, Jūrate Kiaupienė, Albinas Kuncevičius, Historia Litwy. Od czasów najdawniejszych do 1795 roku.
Henryk Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795.
Wybrane zeszyty z serii Dzieje narodu i państwa polskiego.
Zgłoszenie do konkursu
Zgłoszenia do konkursu według podanego niżej wzoru przyjmuje sekretariat LO im. Władysława Jagiełły do 12 maja 2011 r. Informacji dodatkowych udziela Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego i Koordynator Konkursu mgr Marek Mroczkowski, tel. (24) 364-59-20, fax (24) 364-59-30, e-mail: marek_mroczkowski@wp.pl, komunikaty na stronach www.jagiellonka.plock.pl, www.szkolylogos.edu.pl