Uroczystości z okazji jubileuszu X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW

W auli Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły oraz w sali wystawowej I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku odbyły się wielkie uroczystości w ramach jubileuszu organizowanego przez Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW. Otwierając je Mirosław Piątek – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 powiedział: Dziękuję pomysłodawcy, organizatorom i uczniom za ten konkurs, który w tak piękny sposób promuje wiedzę o naszym Patronie, pozwala młodzieży zgłębić ważną dla naszej narodowej tożsamości wiedzę, a zarazem pokazuje, jak duże znaczenie dla polityki, gospodarki, kultury mają dobre relacje międzysąsiedzkie.

Wśród przedstawionych gości byli m.in. Jej Ekscelencja Loreta Zakarevičienė – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, której towarzyszyła I Sekretarz Ambasady Jurgita Jankuniene, wybitny polski historyk prof. dr hab. Andrzej Rachuba – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i patron naukowy konkursu, Andrzej Heidrich – światowej sławy grafik, projektant wszystkich polskich banknotów od 1975 roku, Roman Siemiątkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka, Małgorzata Mroczkowska – Dyrektor I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, Joanna Banasiak – Dyrektor Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku, Paweł Mieszkowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego, Jan Milner – Skarbnik Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Warszawie.

Przywitani zostali także P.T. Członkowie Rad Pedagogicznych i uczniowie szkół, a przede wszystkim laureaci i finaliści X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW, którzy przybyli wraz ze swymi opiekunami naukowymi.

Jak podkreślił w swym wystąpieniu prowadzący płockie uroczystości Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego, o randze konkursu świadczyć może patronat honorowy Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, a także patronaty honorowe, udzielone przez akredytowanych w Warszawie szefów misji dyplomatycznych państw Europy Środkowej, która przed wiekami stanowiła domenę wielkiej dynastii Jagiellonów, panujących na obszarze od Bałtyku po Adriatyk i Morze Czarne.

Koordynator konkursu przytoczył kilka wypowiedzi patronów honorowych. Jego Ekscelencja Jan Tombiński – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli napisał m.in.: Bardzo dziękuję za list dotyczący zorganizowania X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW przez Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki […] Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli z przyjemnością obejmie patronatem honorowym powyższe przedsięwzięcie.

Jego Ekscelencja Róbert Kiss – Ambasador Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej: Ambasada Węgier w Warszawie z przyjemnością obejmie honorowym patronatem X Regionalny Konkurs Historyczny POLSKA JAGIELLONÓW, organizowany przez Międzyszkolny Klub Euro-Atlantycki w Płocku w czerwcu 2012 roku. Chciałbym wyrazić swoje głębokie zadowolenie z powstania tej cennej inicjatywy, która zapewne przyczyni się do zbliżenia krajów naszego regionu i ma szansę wzmocnić postawy tak nam brakującej wspólnej tożsamości europejskiej.

Podobnie wypowiedział się Jego Ekscelencja Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej: Pogłębianie wiedzy na temat wspólnej przeszłości naszych narodów jest ważnym elementem wzajemnego poznania, umożliwiającym lepsze rozumienie swoich sąsiadów i w konsekwencji lepsze współżycie w ramach wspólnoty europejskiej. Mając na uwadze powyższe, jak również ze względu na przekonanie, iż takie inicjatywy warto w interesie dobrosąsiedzkiej współpracy wspierać, pragnę Pana poinformować, iż z prawdziwą przyjemnością obejmę patronat honorowy nad X Regionalnym Konkursem Historycznym POLSKA JAGIELLONÓW.

„Prezentacja I Polska Jagiellonów”

Obecna w Płocku Jej Ekscelencja Loreta Zakarevičienė – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej zwracając się do zebranych powiedziała m.in.: Pamiętajcie, że byliśmy razem od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Jesteśmy na tej samej drodze i celem naszym jest wspólna, kwitnąca, bezpieczna Europa.

Prezes MKE-A Marek Mroczkowski przypomniał, że w historii konkursu ważną rolę odegrał list Małgorzaty Mroczkowskiej – Dyrektora I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej i Mirosława Piątka – Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły, wystosowany dnia 30 styczniu 2007 roku do Anny Fotygi – Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Dyrektorzy zwrócili w nim uwagę na sukcesy Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego, czemu sprzyjali patroni liceów: Władysław Jagiełło panujący przez prawie pół wieku w dwóch państwach złożonych z trzech narodów, z których każdy miał swój język, kulturę, wiarę, obyczaje i własną świetną historię oraz spokrewniona z litewskimi Landsbergisami, urodzona w Libawie Marcelina z Dąbrowskich Rościszewska, po ukończeniu paryskiej Sorbony twórczyni płockiego gimnazjum żeńskiego, znanego w okresie międzywojennym jako Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej. Działalności Międzyszkolnego Klubu Europejskiego towarzyszy myśl Jana Pawła II o królewskiej małżonce Jadwidze – świętej patronce „Polski w jej dziedzicznym wymiarze – Polski […] zjednoczonej z Litwą i Rusią: Rzeczpospolitej trzech narodów”, która zaniosła „Ewangelię braciom Litwinom. I dokonała tego wraz ze swoim małżonkiem, królem Władysławem Jagiełłą”.

Wówczas to Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zwróciła się do Ambasadora Jana Tombińskiego – Szefa Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, z prośbą o patronat honorowy i wzięcie opieki nad tym interesującym, w najlepszym europejskim stylu integracyjnym przedsięwzięciu, jakim stawał się wówczas Regionalny Konkurs Historyczny POLSKA JAGIELONÓW.

Prezes MKE-A podziękował też prof. Zofii Sarneckiej, która była autorem testów konkursowych umożliwiających sprawdzenie wiedzy o polityce dynastycznej i zagranicznej Jagiellonów w Europie Środkowej, zmianach kształtu terytorialnego Polski, Litwy, Czech i Węgier, stosunkach demograficznych, etnicznych i wyznaniowych, uniach polsko-litewskich i polsko-węgierskich, przemianach ustrojowych, dorobku nauki, kultury i sztuki, znajomości źródeł tekstowych, ikonograficznych, heraldycznych, sfragistycznych, weksylologicznych, numizmatycznych i kartograficznych. Podziękowania były również dla prof. Iwony Wiktorowskiej i prof. Pawła Felczaka za czynny udział w pracach Komisji Konkursu.

Należy dodać, że staraniem Prezesa MKE-A Poczta Polska S.A. wydała pierwsze w 106-letniej historii Jagiellonki znaczki z herbem Szkoły i wizerunkiem Władysława Jagiełły, wzorowanym na banknocie 100 PLN NBP według Andrzeja Heidricha, zaprojektowane przez artystę plastyka Magdalenę Sikorską-Tokarską z I Prywatnego Liceum Plastycznego. Wydany został także stempel z wizerunkiem Władysława Jagiełły, wzorowanym na banknocie 100 PLN NBP według Andrzeja Heidricha, zaprojektowany przez artystę plastyka Macieja Jeziórskiego z I Prywatnego Liceum Plastycznego.

Kolejnym punktem programu był występ zespołu wokalnego Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku pod kierunkiem Andrzeja Sitka. Wykonane zostały utwory „Kyrie” Hugo Hammerströma, Preludium i fugetta Marka Jasińskiego, „My romance” Richarda Rogersa i „From a distance” Julie Gold.

W sesji popularno-naukowej Prezes MKE-A Marek Mroczkowski przedstawił w formie multimedialnej prezentacji zarys dokonań w ramach dziewięciu edycji Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW

Następnie odczytał główne tezy artykułu „Jagiellonowie i Węgry”, przesłanego przez Ambasadora Węgier. JE Róbert Kiss dokonał w nim analizy ośmiokrotnych związków Jagiellonów z Królestwem Węgier. W zakończeniu napisał: Nic dziwnego więc, że wyjątkowo nas cieszy, iż konkurs wiedzy o Polsce Jagiellonów rzuca światło na bogate dzieje tego rodu, z którym przecież jesteśmy tak mocno związani. Stanisław Worcell napisał w 1849 roku: „Węgry i Polska to dwa wiekuiste dęby, każdy z nich wystrzelił pniem osobnym i odrębnym, ale ich korzenie, szeroko rozłożone pod powierzchnią ziemi, i splątały się, i zrastały niewidocznie. Stąd byt i czerstwość jednego jest drugiemu warunkiem życia i zdrowia”. Mamy nadzieję, że wspomniane nasze związki z Jagiellonami pobudzają następne pokolenia do zainteresowania też innymi bogatymi zakamarkami skarbnicy naszej przeszło1000-letniej wspólnej historii.

Prof. dr hab. Andrzej Rachuba wygłosił wykład pt. „Litwini wobec integracji we wspólnej Rzeczypospolitej w latach 1569-1795”. Zwrócił w nim uwagę na zupełnie pomijany dziś aspekt, a mianowicie to, iż Litwini wbrew obiegowym opiniom uznawali i akceptowali rolę i znaczenie Unii Lubelskiej. Bardzo rozsądnie domagali się równoprawnych stosunków w ramach wspólnej Rzeczpospolitej Obojga (przecież!) Narodów, co było zresztą zrozumiałe w obliczu oczywistych dysproporcji politycznych, gospodarczych, demograficznych wreszcie!

Następnie Prezes MKE-A Marek Mroczkowski przedstawił w formie multimedialnej dorobek najsłynniejszego gościa – Andrzeja Heidricha, któremu w roku ubiegłym prof. dr hab. Marek Belka – Prezes Narodowego Banku Polskiego zorganizował w Warszawie wielką wystawę z okazji 50-lecia współpracy z polskim bankiem centralnym.

„Prezentacja II Heidrich”

Głos zabrał Andrzej Heidrich – wielki mistrz małej formy, światowej sławy grafik i projektant banknotów Narodowego Banku Polskiego, znaczków, kart pocztowych i kopert FDC. „Malarz polskich banknotów” opowiedział o projektowaniu przez siebie banknotów NBP, będących w obiegu w latach 1975-1996 i po denominacji od 1995 do chwili obecnej, w tym banknotu 100 PLN z Władysławem Jagiełło – Patronem Jagiellonki. Po jednym z pytań od słuchaczy wypowiedział się na temat banknotu o nominale 500 PLN. To niezwykłej urody dzieło z wizerunkiem Jadwigi Andegaweńskiej, z uwagi na malejącą w Polsce inflację, pozostało jedynie w projekcie. Narodowy Bank Polski miał nawet pretensje o to, że w prywatnym przedsięwzięciu autor wykorzystał jego nazwę…. Czego się jednak nie wybacza wielkiemu mistrzowi?!…

Po zakończeniu sesji popularno-naukowej nastąpiła uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom i finalistom X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW, a także ich opiekunom. Nagrody wręczali osobiście: Jej Ekscelencja Loreta Zakarevičienėj, prof. dr hab. Andrzej Rachuba, Andrzej Heidrich, Mirosław Piątek i Marek Mroczkowski.

Nagrody ufundowali: JE Loreta Zakarevičienė – Ambasador Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, JE Jan Sechter – Ambasador Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, JE Róbert Kiss – Ambasador Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski – Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego, Marek Mroczkowski – Prezes Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego. Upominki ufundowali: Andrzej Nowakowski – Prezydent Miasta Płocka, Paweł Mieszkowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego

Laureaci X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW:

Maciej Leśniewski – Gimnazjum Publiczne im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu (prof. Paweł Szablewski)
Seweryn Kokociński – Gimnazjum Nr 13 w Płocku (prof. Stanisław Krakowski)
Anna Szmol – Gimnazjum Nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku (prof. Anna Gurtowska)

Finaliści X Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW:

Dariusz Żółtowski – Publiczne Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie (prof. Lena Wójcik)
Karolina Załęska – Gimnazjum Nr 13 w Płocku (prof. Stanisław Krakowski)
Michał Śmigrodzki – Gimnazjum Nr 13 w Płocku (prof. Stanisław Krakowski)
Dominika Małachowska – Gimnazjum Nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku (prof. Anna Gurtowska)
Małgorzata Panek – Publiczne Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie (prof. Beata Wrońska)
Mateusz Krajewski – Gimnazjum Publiczne im. Władysława Stanisława Reymonta w Zawidzu Kościelnym (prof. Edyta Makowska)
Adrianna Wilkowska – I Niepubliczne Gimnazjum w Sierpcu (prof. Aneta Witkowska)

Nagroda Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku:

Seweryn Kokociński – Gimnazjum Nr 13 w Płocku (prof. Stanisław Krakowski)

Należy wyrazić na koniec wielkie słowa uznania dla wszystkich członków, sympatyków i przyjaciół Międzyszkolnego Klubu Europejskiego, od 1997 roku Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku, których dziesięć roczników pomagało realizować słynny już w kraju i Europie Środkowej, a także w Brukseli Regionalny Konkurs Historyczny POLSKA JAGIELLONÓW, odbywający się w latach 2002-2012. Szczególne podziękowania dla obecnej klasy I C Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły oraz uczniów I Prywatnego Liceum Plastycznego i I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej w Płocku!

Zdjęcia

Joanna Krysztoforska – I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku
Kamila Karczewska – I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marceliny Rościszewskiej w Płocku

Bibliografia selektywna
Archiwum Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku
Archiwum Regionalnego Konkursu Historycznego POLSKA JAGIELLONÓW
Róbert Kiss [Ambasador Węgier], Jagiellonowie i Węgry, Archiwum Marka Mroczkowskiego
List Dyrektorów I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej i Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku do Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2007 roku, Archiwum Marka Mroczkowskiego
List Ambasadora Republiki Czeskiej w Rzeczypospolitej Polskiej do Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku z dnia 1 lutego 20012 roku, Archiwum Marka Mroczkowskiego
List Ambasadora Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej do Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku z dnia 13 marca 20012 roku, Archiwum Marka Mroczkowskiego
List Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli do Prezesa Międzyszkolnego Klubu Euro-Atlantyckiego w Płocku z dnia 31 maja 20012 roku, Archiwum Marka Mroczkowskiego
Teresa Radwańska, Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Jubileuszowo o Jagiellonach, Tygodnik Płocki Nr 25, 19 czerwca 2012
http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=47238&lang=pl
http://www.ihpan.edu.pl/index.php?id=494
http://www.zamek-krolewski.pl/?page=2167