I Prywatne Gimnazjum w Płocku – beneficjentem projektu Unii Europejskiej

Z wielką przyjemnością informujemy, iż I Prywatne Gimnazjum w Płocku opracowało najlepszy projekt i jako jedyna szkoła uzyskało maksymalną ilość punktów w staraniach o środki dla europejskiego programu „Moja przyszłość”. Duża w tym zasługa dyrektor mgr Małgorzaty Mroczkowskiej i nauczyciela – koordynatora mgr inż. Krystyny Świeckiej oraz członków zespołu nauczającego, a przede wszystkim ogromna korzyść dla uczniów naszego gimnazjum.

To kolejny sukces, po wcześniejszym pozyskaniu najnowocześniejszej w Płocku pracowni komputerowej dla I Prywatnego Liceum Plastycznego, I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Marceliny Rościszewskiej i I Prywatnego Gimnazjum. Było to możliwe dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego – jednego z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, których celem jest zwiększanie spójności społecznej oraz dobrobytu we wszystkich regionach Wspólnoty.

Dnia 7 maja 2014 roku I Prywatne Gimnazjum w Płocku zostało zakwalifikowane w Warszawie do udziału w projekcie województwa mazowieckiego pod nazwą „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przyznane środki mieszczą się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projekt „Moja przyszłość” realizowany jest w roku szkolnym 2014/2015. Adresatami są uczniowie i uczennice z klas I – III I Prywatnego Gimnazjum w Płocku. Zorganizowany został blok zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze dwudziestu godzin lekcyjnych miesięcznie w podziale następującym: a) zajęcia z nauki języka obcego, b) zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, c) zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Zajęcia językowe prowadzone są w formie innowacyjnych zajęć odzwierciedlających typowe sytuacje życiowe – zakupy w sklepach, rozmowy z pracodawcą, wizyty w muzeum, u lekarza, w restauracji, w kinie, a także zabawy i zajęcia artystyczne w języku obcym. Tak prowadzone zajęcia rozwijają młodzież wszechstronnie oraz dają niepowtarzalną szansę niemożliwą do realizacji w ramach podstawy programowej. Przygotowują młodzież do opanowania języka potocznego, przez co w perspektywie wieloletniej uczą pokonywania barier językowych. Młodzież w przyszłości będzie bardziej mobilna i nie będzie miała zahamowań przed zmianą miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy. W trakcie zajęć poruszane są zjawiska przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży oraz metody przeciwdziałania i zapobiegania im poprzez wskazywanie dobrych przykładów oraz inscenizacje teatralne teoretycznej rozprawy sądowej czy rozmów kwalifikacyjnych w miejscach pracy.

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze są prowadzone w formie innowacyjnych działań, quizów, rozwiązywania krzyżówek, rebusów i labiryntów tak, aby umożliwić uczniom empiryczne sprawdzenie wiadomości uzyskanych na lekcjach. Uczniowie realizują prezentacje i filmy z przeprowadzanych doświadczeń. Zajęcia urozmaicane są o wiedzę i praktyczną nauką udzielania pierwszej pomocy medycznej, na przykład w warunkach zaistniałego wypadku samochodowego, zasłabnięcia z powodów medycznych lub ran odniesionych w wyniku agresji np. zwierzęcia.

Zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym przeprowadzane są w formie działań przygotowujących uczniów do świadomego kształtowania ich dalszej drogi edukacyjnej lub zawodowej. Uczeń początkowo będzie dążył do odkrywania wiedzy o własnym potencjale, systemie edukacji, rodzajach szkół, zawodach i rynku pracy. Następnie będzie mógł generować pomysły odnośnie własnej przyszłości. Trzeci etap to ocena i uporządkowanie pomysłów. Wybór optymalnego stanie się celem. Ostatnim etapem procesu decyzyjnego będzie już działanie, czyli przygotowanie się i realizacja wyznaczonego celu – podjęcia dalszej nauki w określonej szkole. Zajęcia obejmują również warsztaty prezentacji kandydata na rozmowie kwalifikacyjnej w sprawie pracy, zasad dobrego zachowania i kultury osobistej.

http://europa.eu
http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.efs.gov.pl
http://mazowia.eu