Marek Mroczkowski – egzaminatorem maturalnym historii sztuki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

Prof. Marek Mroczkowski – wykładowca historii, historii i społeczeństwa oraz historii sztuki w I Prywatnym Liceum Plastycznym i I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Marceliny Rościszewskiej w Płocku wpisany został przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie jako egzaminator egzaminu maturalnego z zakresu historii sztuki.

Sebastian Jędrzejewski odebrał Stypendium Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej na samym początku uroczystości, a to za sprawą bardzo wysokiej średniej ocen, wynoszącej 5,37. Sukces ten jest jednak jeszcze większy od innych wyróżnionych, bowiem oprócz ocen z przedmiotów ogólnokształcących do średniej ocen w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku wliczane są oceny także z przedmiotów artystycznych.

Dyrektor LOGOS Sp. z o.o. – organu prowadzącego I Prywatne Liceum Plastyczne, I Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Marceliny Rościszewskiej i I Prywatne Gimnazjum w Płocku z prawdziwą przyjemnością informuje, iż prof. Marek Mroczkowski ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego z zakresu historii sztuki zakończone egzaminem oraz złożył stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 9 c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, tj. kwalifikacji określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

To ważna wiadomość z uwagi na właściwe przygotowanie naszych uczniów – młodych artystów I Prywatnego Liceum Plastycznego, do egzaminu maturalnego z historii sztuki, którego nowa formuła obowiązywać będzie od 2016 roku (uczniów ogólnokształcących szkół sztuk pięknych – już od 2015 roku). Wiedza i doświadczenie prof. Marka Mroczkowskiego, a także zdobyte teraz uprawnienia, pozwalają sądzić, iż wyniki egzaminu dojrzałości naszych wychowanków będą satysfakcjonujące dla wszystkich.

Prof. Marek Mroczkowski przeszedł pomyślnie procedurę kwalifikacyjną w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Następnie jako jeden z trzech przedstawicieli okręgu warszawskiego uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Wzięło w nim udział dwudziestu dwóch kandydatów z całego kraju. Wynik pozytywny egzaminu końcowego uzyskało ośmiu z nich, a w ich gronie nasz pedagog. To sukces również I Prywatnego Liceum Plastycznego w Płocku, które nie bez powodu znajduje się w grupie najlepszych szkół artystycznych w kraju, dysponujących najwyżej wykwalifikowaną kadrą dydaktyczno-wychowawczą i artystyczną.

Decyzję Nr 1/MHS/2014 wydał w dniu 17 grudnia 2014 roku Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie na podstawie art. 9 c ust. 3 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.). Jej następstwem jest wpis prof. Marka Mroczkowskiego do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie jako egzaminatora egzaminu maturalnego z zakresu historii sztuki.

Warto też przy tej okazji przypomnieć, iż prof. Marek Mroczkowski posiada ponadto uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie jako egzaminator egzaminu maturalnego z zakresu historii (2001) oraz z zakresu wiedzy o społeczeństwie (2005). Wielokrotnie pełnił też funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów egzaminu maturalnego z zakresu historii Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie (od 2005).

Decyzją DKOW.WAZN.412.93.2014 Ministra Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2014 roku prof. Marek Mroczkowski wpisany został na listę ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.